Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


14. PROTOKÓŁ W SPRAWIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ DOTYCZĄCYCH DANII W

ZAKRESIE UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

BIORĄC POD UWAGĘ, że Konstytucja Danii zawiera postanowienia, które mogą wymagać przeprowadzenia w Danii

referendum przed jej rezygnacją z derogacji,

BIORĄC POD UWAGĘ, że 3 listopada 1993 roku rząd Danii notyfikował Radzie zamiar nieuczestniczenia w trzecim

etapie unii gospodarczej i walutowej, zgodnie z warunkami ustępu 1 Protokołu w sprawie niektórych postanowień

dotyczących Danii, załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Uwzględniając notyfikację dokonaną Radzie przez rząd Danii 3 listopada 1993 roku, Dania zostaje

objęta derogacją. Oznacza to, że wszystkie postanowienia Konstytucji i Statutu Europejskiego

Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego dotyczące derogacji stosują się do

Danii.

Artykuł 2

Procedura określona w artykule III-198 Konstytucji w celu uchylenia tej derogacji zostanie rozpoczęta

jedynie na wniosek Danii.

Artykuł 3

W przypadku uchylenia derogacji niniejszy Protokół przestaje być stosowany.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/345