Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


15. PROTOKÓŁ W SPRAWIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ NARODOWEGO BANKU DANII

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC uregulować pewne szczególne problemy dotyczące Danii,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

Artykuł 14 Protokołu ustanawiającego Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych

i Europejskiego Banku Centralnego nie naruszają prawa Narodowego Banku Danii

do wykonywania zadań, które wykonuje obecnie odnośnie do tych części Królestwa Danii, które

nie stanowią części Unii.

C 310/346 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004