Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


16. PROTOKÓŁ W SPRAWIE SYSTEMU FRANKA STOSOWANEGO WE WSPÓLNOCIE

FINANSOWEJ PACYFIKU

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC wziąć pod uwagę szczególną kwestię odnoszącą się do Francji,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

Francja może zachować swój przywilej emisji pieniądza w Nowej Kaledonii, Polinezji Francuskiej, na

Wyspach Wallis i Futuna na warunkach określonych jej prawem krajowym, i posiada wyłączne prawo

określenia parytetu franka Wspólnoty Finansowej Pacyfiku.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/347