Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


17. PROTOKÓŁ W SPRAWIE DOROBKU SCHENGEN WŁĄCZONEGO W RAMY UNII

EUROPEJSKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYPOMINAJĄC, że przepisy dorobku Schengen, na który składają się układy w sprawie stopniowego znoszenia

kontroli na wspólnych granicach, podpisane przez niektóre Państwa Członkowskie Unii Europejskiej w Schengen

14 czerwca 1985 roku i 19 czerwca 1990 roku oraz układy z nimi związane i przepisy wydane na podstawie tych

układów, zostały włączone w ramy Unii Europejskiej przez Protokół załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do

Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

PRAGNĄC zachować w ramach Konstytucji dorobek Schengen w formie, jaką uzyskał on od wejścia w życie

wymienionego Protokołu oraz rozwinąć ten dorobek, aby przyczynić się do osiągnięcia celu zakładającego przyznanie

obywatelom Unii przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych,

BIORĄC POD UWAGĘ szczególne stanowisko Danii,

BIORĄC POD UWAGĘ, że wobec Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie mają

zastosowania wszystkie przepisy dorobku Schengen; należy jednakże przewidzieć dla tych Państw Członkowskich

możliwość przyjęcia całości lub części przepisów tego dorobku,

UZNAJĄC, że w konsekwencji konieczne jest odwołanie się do postanowień Konstytucji dotyczących wzmocnionej

współpracy między niektórymi Państwami Członkowskimi,

BIORĄC POD UWAGĘ potrzebę utrzymania uprzywilejowanych stosunków z Republiką Islandii i Królestwem

Norwegii, jako że te dwa państwa, jak również państwa nordyckie, które są członkami Unii Europejskiej, są związane

postanowieniami Nordyckiej Unii Paszportowej,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Królestwo Belgii, Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Federalna Niemiec, Republika

Estońska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Francuska, Republika Włoska,

Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Wielkie Księstwo Luksemburga,

Republika Węgierska, Republika Malty, Królestwo Niderlandów, Republika Austrii, Rzeczpospolita

Polska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii i

Królestwo Szwecji są upoważnione do ustanowienia między sobą wzmocnionej współpracy w

dziedzinach objętych postanowieniami określonymi przez Radę, tworzącymi dorobek Schengen.

Współpraca ta jest prowadzona w ramach prawnych i instytucjonalnych Unii i z poszanowaniem

stosownych postanowień Konstytucji.

C 310/348 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 2

Dorobek Schengen ma zastosowanie do Państw Członkowskich określonych w artykule 1, bez

uszczerbku dla artykułu 3 Protokołu dotyczącego Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia

Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i

Republiki Słowackiej. Rada zastępuje Komitet Wykonawczy utworzony na mocy układów z

Schengen.

Artykuł 3

Udział Danii w przyjmowaniu środków rozwijających dorobek Schengen, jak również

we wprowadzaniu tych środków i ich stosowaniu w Danii jest regulowany przez odpowiednie

postanowienia Protokołu w sprawie stanowiska Danii.

Artykuł 4

Irlandia oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej mogą w każdej chwili

wystąpić z wnioskiem o zastosowanie wobec nich wszystkich lub niektórych postanowień dorobku

Schengen.

Rada przyjmuje decyzję europejską w sprawie tego wniosku. Rada stanowi na zasadzie

jednomyślności swych członków wymienionych w artykule 1 i członka reprezentującego rząd

Państwa Członkowskiego, którego wniosek dotyczy.

Artykuł 5

Propozycje i inicjatywy formułowane na podstawie dorobku Schengen są objęte stosownymi

postanowieniami Konstytucji.

W związku z tym, jeżeli Irlandia lub Zjednoczone Królestwo albo oba te państwa nie notyfikowały

Przewodniczącemu Rady na piśmie, w rozsądnym terminie, że pragną uczestniczyć, przyjmuje się, że

upoważnienie określone w artykule III-419 ustęp 1 Konstytucji jest przyznane Państwom

Członkowskim wymienionym w artykule 1 oraz Irlandii lub Zjednoczonemu Królestwu, jeżeli

którekolwiek z nich pragnie uczestniczyć w danych dziedzinach współpracy.

Artykuł 6

Republika Islandii i Królestwo Norwegii są włączone we wprowadzanie w życie dorobku Schengen i

w jego dalszy rozwój. Właściwe procedury uzgadnia się w tym celu w układzie z tymi państwami

zawartym przez Radę stanowiącą na zasadzie jednomyślności członków wymienionych w artykule 1.

Układ taki zawiera postanowienia dotyczące udziału Islandii i Norwegii w ponoszeniu wszelkich

skutków finansowych wynikających z wprowadzenia w życie niniejszego Protokołu.

Odrębny układ Rada zawiera, stanowiąc jednomyślnie, z Islandią i Norwegią, w celu określenia praw i

obowiązków między Irlandią oraz Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

z jednej strony oraz Islandią i Norwegią z drugiej strony, w tych dziedzinach dorobku

Schengen, które stosują się do tych Państw.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/349


Artykuł 7

W negocjacjach dotyczących przystąpienia nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej

dorobek Schengen i inne środki podjęte przez instytucje w zakresie jego zastosowania są uznawane

za dorobek, który powinien być w pełni przyjęty przez wszystkie państwa kandydujące do

przystąpienia.

C 310/350 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004