Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


18. PROTOKÓŁ W SPRAWIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH ASPEKTÓW ARTYKUŁU III-130

KONSTYTUCJI DO ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC uregulować niektóre kwestie dotyczące Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,

BIORĄC POD UWAGĘ istnienie od wielu lat szczególnych uzgodnień dotyczących podróżowania między

Zjednoczonym Królestwem i Irlandią,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Zjednoczone Królestwo jest uprawnione bez względu na artykuły III-130 i III-265 Konstytucji,

bez uszczerbku dla każdego innego jej postanowienia, każdy środek przyjęty na mocy Konstytucji

lub każdą umowę międzynarodową zawartą przez Unię lub Unię i jej Państwa Członkowskie z

jednym lub wieloma państwami trzecimi do wykonywania na swych granicach z innymi

Państwami Członkowskimi kontroli, które uważa za konieczne, wobec osób zamierzających wjechać

na jego terytorium. Celem takich kontroli jest:

a) sprawdzenie, czy obywatele Państw Członkowskich lub osoby pozostające na ich utrzymaniu,

wykonujące prawa przyznane przez prawo Unii oraz obywatele innych państw, którym te prawa

zostały przyznane na mocy umowy wiążącej Zjednoczone Królestwo, mają prawo wjazdu na

terytorium Zjednoczonego Królestwa, oraz

b) przyjęcie decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu innym osobom zezwolenia na wjazd na

terytorium Zjednoczonego Królestwa.

Artykuły III-130 i III-265 Konstytucji ani inne postanowienia Konstytucji, ani żaden środek przyjęty

na jej mocy w niczym nie naruszają praw Zjednoczonego Królestwa do ustanowienia i

przeprowadzania tych kontroli. Odniesienia w niniejszym artykule do Zjednoczonego Królestwa

dotyczą również terytoriów, za których stosunki zewnętrzne Zjednoczone Królestwo ponosi

odpowiedzialność.

Artykuł 2

Zjednoczone Królestwo i Irlandia mogą nadal uzgadniać między sobą kwestie dotyczące przepływu

osób między ich terytoriami (wspólna strefa podróżowania), w pełni szanując prawa osób

określonych w artykule 1 akapit pierwszy lit. a). Zgodnie z powyższym, dopóki uzgodnienia te

obowiązują, postanowienia artykułu 1 stosują się do Irlandii na takich samych zasadach i przy

spełnieniu takich samych warunków jak w przypadku Zjednoczonego Królestwa. Artykuły III-130 i

III-265 Konstytucji ani inne jej postanowienia, ani żaden środek przyjęty na jej mocy nie naruszają w

niczym takich uzgodnień.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/351


Artykuł 3

Inne Państwa Członkowskie są uprawnione do wykonywania, na ich granicach lub w każdym

punkcie wjazdu na ich terytorium, takich kontroli wobec osób, które chcą wjechać na ich terytorium

ze Zjednoczonego Królestwa lub każdego terytorium, za którego stosunki zewnętrzne ponosi ono

odpowiedzialność, w tych samych celach co określone w artykule 1, lub z Irlandii, w zakresie, w

jakim postanowienia artykułu 1 mają zastosowanie do tego państwa.

Artykuły III-130 i III-265 Konstytucji ani inne jej postanowienia, ani żaden środek przyjęty na jej

mocy w niczym nie naruszają prawa innych Państw Członkowskich do ustanowienia

i przeprowadzania tych kontroli.

Artykuł 4

Niniejszy Protokół stosuje się również do aktów pozostających w mocy na podstawie

artykułu IV-438 Konstytucji.

C 310/352 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004