Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


19. PROTOKÓŁ W SPRAWIE STANOWISKA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA I IRLANDII W

ZAKRESIE KONTROLI GRANIC ZEWNĘTRZNYCH, AZYLU I IMIGRACJI ORAZ W ZAKRESIE

WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I WSPÓŁPRACY POLICYJNEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC uregulować niektóre kwestie dotyczące Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,

BIORĄC POD UWAGĘ Protokół w sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu III-30 Konstytucji do

Zjednoczonego Królestwa i Irlandii,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Z zastrzeżeniem artykułu 3, Zjednoczone Królestwo i Irlandia nie uczestniczą w przyjmowaniu

przez Radę środków objętych częścią III tytuł III rozdział IV sekcje 2 lub 3 Konstytucji, jej artykułem

III-260, w zakresie, w jakim ten artykuł dotyczy dziedzin uregulowanych przez te sekcje, artykułem

III-263 lub artykułem III-275 ustęp 2 lit. a) Konstytucji. Do aktów przyjmowanych przez Radę, w

odniesieniu do których wymagana jest jednomyślność, konieczna jest zgoda wszystkich członków

Rady, z wyjątkiem przedstawicieli rządów Zjednoczonego Królestwa i Irlandii.

Do celów niniejszego artykułu większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 55 % członków Rady

reprezentujących uczestniczące Państwa Członkowskie, obejmujące co najmniej 65 % ludności tych

Państw.

Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej minimalną liczbę członków Rady reprezentujących

więcej niż 35 % ludności uczestniczących Państw Członkowskich, plus jeden członek, w

przeciwnym razie uznaje się, że większość kwalifikowana została osiągnięta.

Na zasadzie odstępstwa od akapitów drugiego i trzeciego, gdy Rada nie stanowi na wniosek Komisji

lub ministra spraw zagranicznych Unii, wymaganą większość kwalifikowaną stanowi co najmniej

72 % członków Rady reprezentujących uczestniczące Państwa Członkowskie, obejmujące co najmniej

65 % ludności tych Państw.

Artykuł 2

Na mocy artykułu 1 i z zastrzeżeniem artykułów 3, 4 i 6, Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii nie

wiążą ani nie mają do nich zastosowania postanowienia części III tytuł III, rozdział IV sekcje 2 lub 3

Konstytucji lub jej artykułu III-260, jeżeli artykuł ten dotyczy dziedzin uregulowanych przez te

sekcje, artykuł III-263 lub artykuł III-275 ustęp 2 lit. a) Konstytucji, żadne środki przyjęte na

podstawie tych sekcji lub artykułów, żadne postanowienia umowy międzynarodowej zawartej przez

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/353


Unię na podstawie tych sekcji lub artykułów, ani orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii

Europejskiej interpretujące te postanowienia lub środki. Te postanowienia, środki lub orzeczenia w

niczym nie zmieniają dorobku wspólnotowego i dorobku Unii i nie stanowią części prawa Unii w

zakresie, w jakim stosują się do Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii.

Artykuł 3

1. Zjednoczone Królestwo lub Irlandia mogą pisemnie notyfikować Radzie, w terminie trzech

miesięcy od przedstawienia Radzie wniosku na podstawie części III tytuł III rozdział IV sekcje 2 lub 3

Konstytucji, wniosku lub inicjatywy w zastosowaniu artykułu III-263 lub artykułu III-275 ustęp 2

lit. a) Konstytucji, swoją wolę uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu zaproponowanego środka, na

podstawie czego Państwo to uzyskuje do tego uprawnienie. Do aktów Rady, w odniesieniu do

których wymagana jest jednomyślność, konieczna jest zgoda wszystkich członków Rady, z wyjątkiem

członka, który nie dokonał takiej notyfikacji. Środek przyjęty na mocy niniejszego ustępu wiąże

wszystkie Państwa Członkowskie, które uczestniczyły w jego przyjęciu. Rozporządzenia europejskie

lub decyzje europejskie przyjęte w wykonaniu artykułu III-260 Konstytucji określają warunki

uczestnictwa Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w ocenie dotyczącej dziedzin uregulowanych przez

część III tytuł III rozdział IV sekcje 2 lub 3 Konstytucji.

Do celów niniejszego artykułu większość kwalifikowaną stanowi co najmniej 55 % członków Rady

reprezentujących uczestniczące Państwa Członkowskie, obejmujące co najmniej 65 % ludności tych

Państw.

Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej minimalną liczbę członków Rady reprezentujących

więcej niż 35 % ludności uczestniczących Państw Członkowskich, plus jeden członek, w

przeciwnym razie uznaje się, że większość kwalifikowana została osiągnięta.

Na zasadzie odstępstwa od akapitów drugiego i trzeciego, gdy Rada nie stanowi na wniosek Komisji

lub ministra spraw zagranicznych Unii, wymaganą większość kwalifikowaną stanowi co najmniej

72% członków Rady reprezentujących uczestniczące Państwa Członkowskie, obejmujące co najmniej

65 % ludności tych Państw.

2. Jeżeli po upływie rozsądnego terminu środek, o którym mowa w ustępie 1, nie może być

przyjęty z udziałem Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, Rada może przyjąć ten środek zgodnie z

artykułem 1, bez udziału Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii. W takim przypadku stosuje się

artykuł 2.

Artykuł 4

Zjednoczone Królestwo lub Irlandia może, w każdym czasie po przyjęciu środka na podstawie

części III tytuł III rozdziału IV sekcje 2 lub 3 Konstytucji, artykułu III-263 lub jej artykułu III-275

ustęp 2 lit. a), notyfikować Radzie i Komisji swój zamiar przyjęcia tego środka. W tym przypadku

procedura przewidziana w artykule III-420 ustęp 1 Konstytucji stosuje się mutatis mutandis.

C 310/354 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 5

Państwa Członkowskiego, które nie jest związane środkiem przyjętym na podstawie części III tytuł III

rozdział IV sekcje 2 lub 3 Konstytucji, artykułu III-263 lub artykułu III-275 ustęp 2 lit. a) Konstytucji,

nie obciążają skutki finansowe tego środka, inne niż koszty administracyjne instytucji, chyba że Rada,

stanowiąc jednomyślnie w obecności wszystkich członków, po konsultacji z Parlamentem

Europejskim, zadecyduje inaczej.

Artykuł 6

Jeżeli w przypadkach określonych w niniejszym Protokole Zjednoczone Królestwo lub Irlandia są

związane środkiem przyjętym na podstawie części III tytuł III rozdział IV sekcje 2 lub 3 Konstytucji,

jej artykułu III-260, w zakresie, w jakim ten artykuł dotyczy dziedzin uregulowanych przez te sekcje,

artykułu III-263 lub artykułu III-275 ustęp 2 lit. a) Konstytucji, odpowiednie postanowienia

Konstytucji stosują się do tego Państwa w związku z tym środkiem.

Artykuł 7

Artykuły 3 i 4 nie naruszają Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii

Europejskiej.

Artykuł 8

Irlandia może na piśmie notyfikować Radzie swoją wolę niepodlegania dłużej postanowieniom

niniejszego Protokołu. W tym przypadku wymienione postanowienia nie stosują się już do Irlandii.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/355