Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


21. PROTOKÓŁ W SPRAWIE STOSUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

DOTYCZĄCY PRZEKRACZANIA GRANIC ZEWNĘTRZNYCH

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

UWZGLĘDNIAJĄC potrzebę Państw Członkowskich dotyczącą zapewnienia skutecznych kontroli ich granic

zewnętrznych, w odpowiednim przypadku we współpracy z państwami trzecimi,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

Postanowienia w sprawie środków dotyczących przekraczania granic zewnętrznych zawarte w

artykule III-265 ustęp 2 lit. b) Konstytucji nie naruszają kompetencji Państw Członkowskich do

negocjowania lub zawierania umów z państwami trzecimi, o ile są one zgodne z prawem Unii i

innymi stosownymi umowami międzynarodowymi.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/361