Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


24. PROTOKÓŁ W SPRAWIE ARTYKUŁU I-41 USTĘP 2 KONSTYTUCJI

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

MAJĄC NA UWADZE konieczność pełnego stosowania postanowień artykułu I-41 ustęp 2 Konstytucji,

MAJĄC NA UWADZE, że polityka Unii w znaczeniu nadanym artykułem I-41 ustęp 2 nie powinna uchybiać

specyficznemu charakterowi polityki bezpieczeństwa i obrony niektórych Państw Członkowskich, powinna szanować

zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego w stosunku do niektórych Państw Członkowskich, które

uważają, że ich wspólna polityka obrony jest wykonywana w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i

powinna być zgodna ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony przyjętą w tych ramach,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

Unia, we współpracy z Unią Zachodnioeuropejską, opracowuje uzgodnienia mające na celu

pogłębienie współpracy między nimi.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/367