Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


25. PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY PRZYWOZU DO UNII EUROPEJSKIEJ PRODUKTÓW

NAFTOWYCH RAFINOWANYCH W ANTYLACH NIDERLANDZKICH

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC dokładniej określić system dotyczący handlu stosujący się do przywozu do Unii produktów naftowych

rafinowanych w Antylach Niderlandzkich,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Niniejszy protokół stosuje się do produktów naftowych wyszczególnionych w Nomenklaturze

Scalonej pod pozycjami 27.10, 27.11, 27.12 (parafina i woski naftowe), ex 27.13 (pozostałości

parafinowe) i 27.14 (łupki) przywożonych w celu konsumpcyjnym do Państw Członkowskich.

Artykuł 2

Państwa Członkowskie zgadzają się przyznać produktom naftowym rafinowanym w Antylach

Niderlandzkich ulgi taryfowe wynikające z ich stowarzyszenia z Unią, na warunkach określonych w

niniejszym Protokole. Postanowienia te są ważne niezależnie od reguł pochodzenia stosowanych

przez Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

1. Jeżeli Komisja, na wniosek Państwa Członkowskiego lub z własnej inicjatywy, stwierdzi, że

przywóz produktów rafinowanych w Antylach Niderlandzkich do Unii na zasadach przewidzianych

w artykule 2 jest przyczyną rzeczywistych trudności na rynku jednego lub większej liczby Państw

Członkowskich, przyjmuje decyzję europejską ustanawiającą wprowadzenie, zwiększenie lub

przywrócenie przez zainteresowane Państwa Członkowskie opłat celnych stosujących się do tych

przywozów, w takim stopniu i na okres, który okaże się niezbędny do sprostania zaistniałej sytuacji.

Wprowadzone, zwiększone lub przywrócone w ten sposób opłaty celne nie mogą przewyższać opłat

celnych stosujących się do państw trzecich odnośnie do tych samych produktów.

2. Postanowienia przewidziane w ustępie 1 mogą być stosowane, gdy przywóz do Unii produktów

rafinowanych w Antylach Niderlandzkich osiąga dwa miliony ton rocznie.

3. Decyzje europejskie przyjęte przez Komisję na mocy ustępów 1 i 2, łącznie z odrzuceniem

wniosku Państwa Członkowskiego, są przekazywane Radzie do wiadomości. Rada, na wniosek

Państwa Członkowskiego, przejmuje odpowiedzialność w tej sprawie i w każdej chwili może przyjąć

decyzję europejską zmieniającą lub uchylającą te decyzje.

C 310/368 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 4

1. Jeżeli Państwo Członkowskie jest zdania, że przywóz produktów naftowych rafinowanych w

Antylach Niderlandzkich, który odbywa się bezpośrednio lub za pośrednictwem innego Państwa

Członkowskiego na zasadach określonych w artykule 2, jest przyczyną rzeczywistych trudności oraz

że należy podjąć natychmiastowe działania zaradcze, może z własnej inicjatywy zdecydować o

nałożeniu na ten przywóz opłat celnych, których wysokość nie może jednak przekroczyć opłat

celnych stosujących się do państw trzecich odnośnie do tych samych produktów. Powiadamia ono

Komisję o swojej decyzji, która w terminie jednego miesiąca przyjmuje decyzje europejską

stanowiącą, czy środki podjęte przez to Państwo mogą zostać utrzymane, czy należy je zmienić lub

znieść. Postanowienia artykułu 3 ustęp 3 stosują się do tej decyzji Komisji.

2. Jeżeli przywóz produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich, który odbywa

się bezpośrednio lub za pośrednictwem innego Państwa Członkowskiego na zasadach określonych w

artykule 2 do jednego lub większej liczby Państw Członkowskich, przekracza w jednym roku

kalendarzowym objętości wskazane w Załączniku do niniejszego protokołu, środki ewentualnie

podjęte na mocy ustępu 1 przez to lub inne Państwa Członkowskie, dotyczące bieżącego roku,

uznaje się za zgodne z prawem. Po upewnieniu się, że osiągnięto już ustalone limity objętości,

Komisja formalnie przyjmuje do wiadomości podjęte środki. W takim przypadku pozostałe Państwa

Członkowskie nie będą odwoływały się do Rady.

Artykuł 5

Jeżeli Unia postanowi o zastosowaniu ograniczeń ilościowych w przywozie produktów naftowych

wszelkiego pochodzenia, mogą one także być stosowane względem przywozu tych produktów z

Antyli Niderlandzkich. W takim przypadku Antyle Niderlandzkie będą przedmiotem preferencyjnego

traktowania w stosunku do państw trzecich.

Artykuł 6

1. Artykuły 25 mogą być poddane przeglądowi przez Radę, stanowiącą jednomyślnie

po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, przy przyjmowaniu wspólnej definicji o

pochodzeniu mającej zastosowanie do produktów naftowych pochodzących z państw trzecich i

państw stowarzyszonych lub przy podejmowaniu decyzji w ramach wspólnej polityki handlowej

dotyczącej danych produktów lub przy ustanawianiu wspólnej polityki energetycznej.

2. Jednakże podczas takiego przeglądu zachowane zostają przywileje o równoważnym zakresie

stosujące się do Antyli Niderlandzkich w odpowiedniej formie i dotyczące co najmniej dwóch i pół

miliona ton produktów naftowych.

3. Zobowiązania Unii mające zastosowanie do przywilejów o równoważnym zakresie, o których

mowa w ustępie 2, można w razie potrzeby rozdzielić między poszczególne państwa, uwzględniając

objętość wskazaną w Załączniku do niniejszego Protokołu.

Artykuł 7

W celu wykonania niniejszego protokołu Komisja jest zobowiązana śledzić rozwój przywozów w

Państwach Członkowskich produktów naftowych rafinowanych w Antylach Niderlandzkich. Państwa

Członkowskie przekazują Komisji, która zapewnia ich rozpowszechnianie, wszelkie użyteczne w tym

celu informacje zgodnie ze wskazanymi przez nią przepisami administracyjnymi.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/369


ZAŁĄCZNIK

W celu wykonania artykułu 4 ustęp 2 Wysokie Umawiające się Strony przyjęły następujący podział

objętości dwóch milionów ton produktów naftowych z Antyli pomiędzy Państwa Członkowskie:

Niemcy 625 000 ton

Unia Gospodarcza belgijsko-luksemburska 200 000 ton

Francja 75 000 ton

Włochy 100 000 ton

Niderlandy 1 000 000 ton

C 310/370 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004