Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


27. PROTOKÓŁ W SPRAWIE SYSTEMU PUBLICZNEGO NADAWANIA W PAŃSTWACH

CZŁONKOWSKICH

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

UWAŻAJĄC, że system publicznego nadawania w Państwach Członkowskich jest bezpośrednio związany z potrzebami

demokratycznymi, społecznymi i kulturowymi każdego społeczeństwa oraz z koniecznością zachowania pluralizmu w

mediach,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

Postanowienia Konstytucji nie naruszają kompetencji Państw Członkowskich do zapewnienia

finansowania publicznego nadawania w zakresie, w jakim takie finansowanie przyznaje się

organizacjom nadawczym do celów wypełnienia misji służby publicznej, która została powierzona,

określona i zorganizowana przez każde Państwo Członkowskie, oraz w zakresie, w jakim takie

finansowanie nie wpływa na warunki handlowe i konkurencję w Unii w sposób, który byłby

sprzeczny ze wspólnym interesem, przy uwzględnieniu konieczności realizacji mandatu tej służby

publicznej.

C 310/372 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004