Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


28. PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY ARTYKUŁU III-214 KONSTYTUCJI

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

Do celów zastosowania artykułu III-214 Konstytucji, świadczenia z tytułu systemu zabezpieczenia

społecznego pracowników nie będą uznawane za wynagrodzenie, jeżeli, i w zakresie, w jakim mogą

one być przypisane do okresów zatrudnienia przed 17 maja 1990 roku, z wyjątkiem przypadków

pracowników lub innych osób, które wstąpiły w ich prawa, którzy przed tą datą wnieśli skargę do

sądu lub wystąpili z równoważnym roszczeniem zgodnie z mającym zastosowanie prawem

krajowym.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/373