Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


29. PROTOKÓŁ W SPRAWIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZEJ, SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYPOMINAJĄC, że artykuł I-3 Konstytucji jako jeden z celów wskazuje cel wspierania spójności gospodarczej,

społecznej i terytorialnej oraz solidarności między Państwami Członkowskimi, a także, że spójność ta jest jedną z

dziedzin kompetencji dzielonej Unii wymienionych w artykule I-14 ustęp 2 lit. c) Konstytucji,

PRZYPOMINAJĄC, że postanowienia części III tytuł III rozdział III sekcja 3 Konstytucji w sprawie spójności

gospodarczej, społecznej i terytorialnej jako całości stanowią podstawę prawną do konsolidacji i dalszego rozwoju

działań Unii w tej dziedzinie, wraz ze stworzeniem funduszu,

PRZYPOMINAJĄC, że artykuł III-223 Konstytucji przewiduje utworzenie Funduszu Spójności,

PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI, że Europejski Bank Inwestycyjny udziela kredytów na znaczne kwoty na rzecz

biedniejszych regionów,

PRZYJMUJĄC DOWIADOMOŚCI pragnienie większej elastyczności w warunkach przyznawania kwot pochodzących z

funduszy o przeznaczeniu strukturalnym,

PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI pragnienie zróżnicowania poziomów udziału Unii w programach i projektach w

niektórych państwach,

PRZYJMUJĄC DO WIADOMOŚCI propozycję uwzględnienia w większym stopniu relatywnie wysokiego poziomu

rozwoju Państw Członkowskich w systemie zasobów własnych,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

1. Państwa Członkowskie potwierdzają, że wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i

terytorialnej jest istotne dla pełnego rozwoju i trwałego powodzenia Unii.

2. Potwierdzają swoje przekonanie, że fundusze o przeznaczeniu strukturalnym powinny nadal

pełnić istotną rolę w osiąganiu celów Unii w zakresie spójności.

3. Potwierdzają swoje przekonanie, że Europejski Bank Inwestycyjny powinien nadal przeznaczać

większość swoich środków na wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz

deklarują wolę ponownego rozpatrzenia potrzeb kapitałowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego

tak szybko, jak będzie to konieczne do powyższego celu.

4. Postanawiają, że Fundusz Spójności zapewni wkłady finansowe Unii do projektów z zakresu

środowiska i sieci transeuropejskich w Państwach Członkowskich, których produkt narodowy brutto

na mieszkańca jest niższy niż 90 % średniej Unii i które mają program prowadzący do spełnienia

warunków konwergencji gospodarczej, o których mowa w artykule III-184 Konstytucji.

C 310/374 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


5. Deklarują swój zamiar zezwalania na większą elastyczność w przydzielaniu kredytów z funduszy

o przeznaczeniu strukturalnym na konkretne potrzeby nie objęte obecnymi przepisami dotyczącymi

funduszy o przeznaczeniu strukturalnym.

6. Deklarują swoją wolę dostosowywania zakresów udziału Unii w programach i projektach

funduszy o przeznaczeniu strukturalnym w celu uniknięcia nadmiernych wzrostów wydatków

budżetowych w mniej zamożnych Państwach Członkowskich.

7. Uznają potrzebę regularnej kontroli postępów w osiąganiu spójności gospodarczej, społecznej i

terytorialnej oraz zapewniają o swojej woli rozważenia wszelkich koniecznych do tego środków.

8. Potwierdzają swój zamiar uważniejszego brania pod uwagę zdolności udziału poszczególnych

Państw Członkowskich w systemie zasobów własnych i zbadania sposobów poprawy, dla mniej

zamożnych Państw Członkowskich, elementów regresywnych występujących w istniejącym obecnie

systemie zasobów własnych.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/375