Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


30. PROTOKÓŁ W SPRAWIE SZCZEGÓLNYCH USTALEŃ DLA GRENLANDII

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł

1. Traktowanie przywożonych do Unii produktów objętych wspólną organizacją rynku produktów

rybołówstwa, a pochodzących z Grenlandii, przy zachowaniu zgodności z mechanizmami wspólnej

organizacji rynku, zakłada zwolnienie z opłat celnych i opłat o skutku równoważnym oraz brak

ograniczeń ilościowych lub środków o skutku równoważnym, jeżeli Unia uzna możliwości dostępu

do stref połowowych Grenlandii przyznane Unii na mocy umowy zawartej między Unią a władzami

odpowiedzialnymi za Grenlandię za wystarczające.

2. Środki odnoszące się do ustaleń przywozowych dla produktów, o których mowa w ustępie 1,

przyjmuje się zgodnie z procedurami przewidzianymi w artykule III-231 Konstytucji.

C 310/376 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004