Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


31. PROTOKÓŁ W SPRAWIE ARTYKUŁU 40.3.3 KONSTYTUCJI IRLANDII

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

Artykuł

Postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy lub traktatów i aktów zmieniających

lub uzupełniających ten Traktat nie mają wpływu na stosowanie w Irlandii artykułu 40.3.3

Konstytucji Irlandii.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/377