Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


32. PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY ARTYKUŁU I-9 USTĘP 2 KONSTYTUCJI W SPRAWIE

PRZYSTĄPIENIA UNII DO EUROPEJSKIEJ KONWENCJI O OCHRONIE PRAW CZŁOWIEKA I

PODSTAWOWYCH WOLNOŚCI

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

Porozumienie dotyczące przystąpienia Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka

i podstawowych wolności (zwanej dalej Konwencją europejską), przewidziane w artykule I-9 ustęp

2 Konstytucji, musi odzwierciedlać konieczność zachowania szczególnej charakterystyki Unii i prawa

Unii, zwłaszcza w odniesieniu do:

a) szczególnych ustaleń dotyczących możliwego udziału Unii w organach kontrolnych europejskiej

Konwencji,

b) mechanizmów niezbędnych do zapewnienia, aby skargi państw spoza Wspólnoty i skargi

indywidualne zostały odpowiednio skierowane przeciwko Państwom Członkowskim i/lub Unii,

w stosownych przypadkach.

Artykuł 2

Porozumienie, o którym mowa w ustępie 1, zapewnia, że przystąpienie nie będzie miało wpływu

na kompetencje Unii i uprawnienia jej instytucji. Zapewnia ono, że żadne jego postanowienia nie

mają wpływu na szczególną sytuację Państw Członkowskich w odniesieniu do europejskiej

Konwencji, w szczególności jej protokołów, środków podjętych przez Państwa Członkowskie,

w drodze odstępstwa od europejskiej Konwencji zgodnie z jej artykułem 15 i zastrzeżeń do

europejskiej Konwencji dokonanych przez Państwa Członkowskie zgodnie z jej artykułem 57.

Artykuł 3

Postanowienia porozumienia, o którym mowa w ustępie 1, nie mają wpływu na artykuł III-375 ustęp

2 Konstytucji.

C 310/378 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004