Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


33. PROTOKÓŁ DOTYCZĄCY AKTÓW I TRAKTATÓW ZMIENIAJĄCYCH LUB

UZUPEŁNIAJĄCYCH TRAKTAT USTANAWIAJĄCY WSPÓLNOTĘ EUROPEJSKĄ

I TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

UZNAJĄC, że artykuł IV-437 ustęp 1 Konstytucji uchyla Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat o Unii

Europejskiej, jak również akty i traktaty je uzupełniające lub zmieniające,

UZNAJĄC, że należy sporządzić listę aktów i traktatów określonych w artykule IV-437 ustęp 1,

UZNAJĄC, że należy zawrzeć treść postanowień artykułu 9 ustęp 7 Traktatu z Amsterdamu,

PRZYPOMINAJĄC, że Akt z dnia 20 września 1976 r. dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego

w powszechnych wyborach bezpośrednich pozostaje w mocy,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

Artykuł 1

1. Niniejszym zostają uchylone następujące akty i traktaty uzupełniające lub zmieniające Traktat

ustanawiający Wspólnotę Europejską:

a) Protokół z dnia 8 kwietnia 1965 r. w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich

załączony do Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich

(Dz.U. 152 z 13.7.1967, str. 13),

b) Traktat z dnia 22 kwietnia 1970 r. zmieniający niektóre postanowienia budżetowe traktatów

ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję

Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 2 z 2.1.1971, str. 1),

c) Traktat z dnia 22 lipca 1975 r. zmieniający niektóre postanowienia finansowe traktatów

ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję

Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 359 z 31.12.1977, str. 4),

d) Traktat z dnia 10 lipca 1975 r. zmieniający niektóre postanowienia Protokołu w sprawie Statutu

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (Dz.U. L 91 z 6.4.1978, str. 1),

e) Traktat z dnia 13 marca 1984 r. zmieniający Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie w

odniesieniu do Grenlandii (Dz.U. L 29 z 1 .2.1985, str. 1),

f) Jednolity Akt Europejski z dnia 17 lutego 1986 r. i 28 lutego 1986 r. (Dz.U. L 169 z 29.6.1987,

str. 1),

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/379


g) Akt z dnia 25 marca 1993 r. zmieniający Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku

Inwestycyjnego upoważniający Radę Gubernatorów do utworzenia Europejskiego Funduszu

Inwestycyjnego (Dz.U. L 173 z 7.7.1994, str. 14),

h) decyzja Rady 2003/223/WE, zebranej w składzie Szefów Państw lub Rządów, z dnia 21 marca

2003 r. w sprawie zmiany art.10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i

Europejskiego Banku Centralnego (Dz.U. L 83 z 1.4. 2003, str. 66)

2. Niniejszym zostaje uchylony Traktat z Amsterdamu z dnia 2 października 1997 r. zmieniający

Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi

akty (Dz.U. C 340 z 10.11.1997, str. 1).

3. Niniejszym zostaje uchylony Traktat z Nicei z dnia 26 lutego 2001 r. zmieniający Traktat o Unii

Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (Dz.U.

C 80 z 10.3.2001, str. 1).

Artykuł 2

1. Bez uszczerbku dla stosowania artykułu III-432 Konstytucji i artykułu 189 Traktatu

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, przedstawiciele rządów Państw

Członkowskich przyjmują za wspólnym porozumieniem postanowienia niezbędne do uregulowania

szczególnych kwestii dotyczących Wielkiego Księstwa Luksemburga, i które wynikają z utworzenia

Jednej Rady i Jednej Komisji Wspólnot Europejskich.

2. Akt dotyczący wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach

bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, EWEA (Dz.U. L 278 z 8.10.1976,

str. 1) zostaje utrzymany w mocy w wersji obowiązującej w momencie wejścia w życie Traktatu

ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Akt ten zostaje dostosowany do Konstytucji w następujący

sposób:

a) W artykule 1 skreśla się ustęp 3,

b) W artykule 5 ustęp 1 akapit drugi skreśla się wyraz postanowieniami”,

c) W artykule 6 ustęp 2 skreśla się wyrazy z 8 kwietnia 1965 r.”; wyrazy„Wspólnot Europejskich”

zastępuje się wyrazami Unii Europejskiej”,

d) W artykule 7 ustęp 1 tiret drugie wyrazy Komisja Wspólnot Europejskich” zastępuje się

wyrazami Komisja Europejska”,

e) Wartykule 7 ustęp 1 tiret trzecie wyrazy Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich lub

Sądu Pierwszej Instancjizastępuje się wyrazami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,

f) W artykule 7 ustęp 1 tiret piąte wyrazy Trybunału Obrachunkowego Wspólnot Europejskich

zastępuje się wyrazami Trybunału Obrachunkowego Unii Europejskiej,

g) W artykule 7 ustęp 1 tiret szóste wyrazy Rzecznika Praw Obywatelskich Wspólnot

Europejskich” zastępuje się wyrazami Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich”,

C 310/380 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


h) w artykule 7 ustęp 1 tiret siódme wyrazy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej

Wspólnoty Energii Atomowej” zastępuje się wyrazami Unii Europejskiej”,

i) w artykule 7 ustęp 1 tiret dziewiąte wyrazy na mocy lub przez zastosowanie Traktatów

ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

zastępuje się wyrazami na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i Traktatu

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej; wyraz „wspólnotowe” zastępuje się

wyrazem Unii”,

j) w artykule 7 ustęp 1 tiret jedenaste wyrazy instytucji Wspólnot Europejskich, organów

lub jednostek organizacyjnych przy nich ustanowionych lub Europejskiego Banku Centralnego”

zastępuje się wyrazami instytucji, organów, lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej”,

k) tiret artykułu 7 ustęp 1 otrzymują odpowiednio oznaczenie lit. a)k),

l) w artykule 7 ustęp 2 akapit drugi skreśla się wyraz postanowieniami”; tiret w drugim ustępie

otrzymują odpowiednio oznaczenie lit. a) i b),

m) w artykule 11 ustęp 2 akapit drugi wyraz Wspólnota” zastępuje się wyrazem Unia”; wyraz

wyznacza” zastępuje się wyrazami przyjmuje decyzję europejską wyznaczającą; wyrazy „z

poprzednim akapitem” zastępuje się wyrazami pierwszego akapitu”,

n) w artykule 11 ustęp 3 wyrazy bez uszczerbku dla postanowień artykułu 139 Traktatu

ustanawiającego Wspólnotę Europejskązastępuje się wyrazami bez uszczerbku dla

artykułu III-336 Konstytucji,

o) w artykule 14 wyrazy „na wniosek” zastępuje się wyrazami z inicjatywy”; wyrazy „podejmuje

takie środkizastępuje się wyrazami przyjmuje niezbędne rozporządzenia europejskie lub

decyzje europejskie,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/381