Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


34. PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO

INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

ZWAŻYWSZY, że w celu zorganizowania przejścia od Unii Europejskiej ustanowionej na mocy Traktatu o Unii

Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej do Unii Europejskiej ustanowionej na mocy Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy, których jest ona następcą, konieczne jest określenie postanowień przejściowych, mających

zastosowanie przed wejściem w życie wszystkich postanowień Konstytucji oraz aktów niezbędnych do ich stosowania,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Artykuł 1

1. Z odpowiednim wyprzedzeniem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku,

Rada Europejska przyjmuje decyzję europejską ustalającą skład Parlamentu Europejskiego, zgodnie z

artykułem I-20 ustęp 2 akapit drugi Konstytucji.

2. W czasie trwania kadencji 20042009 skład i liczba przedstawicieli wybranych do Parlamentu

Europejskiego w poszczególnych Państwach Członkowskich pozostają takie same jak w dniu wejścia

w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, przy czym liczba przedstawicieli jest

następująca:

Belgia 24

Republika Czeska 24

Dania 14

Niemcy 99

Estonia 6

Grecja 24

Hiszpania 54

Francja 78

Irlandia 13

Włochy 78

Cypr 6

Łotwa 9

Litwa 13

C 310/382 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Luksemburg 6

Węgry 24

Malta 5

Niderlandy 27

Austria 18

Polska 54

Portugalia 24

Słowenia 7

Słowacja 14

Finlandia 14

Szwecja 19

Zjednoczone Królestwo 78

TYTUŁ II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE RADY EUROPEJSKIEJ I RADY

Artykuł 2

1. Postanowienia artykułu I-25 ustępy 1, 2 i 3 Konstytucji, dotyczące definicji większości

kwalifikowanej w Radzie Europejskiej i w Radzie, wchodzą w życie 1 listopada 2009 roku, po

przeprowadzeniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, zgodnie z artykułem I-20 ustęp 2.

2. Następujące postanowienia obowiązują do 31 października 2009 roku, bez uszczerbku

dla artykułu I-25 ustęp 4 Konstytucji.

Jeżeli przyjęcie uchwały przez Radę Europejską i Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy

członków ważone są następująco:

Belgia 12

Republika Czeska 12

Dania 7

Niemcy 29

Estonia 4

Grecja 12

Hiszpania 27

Francja 29

Irlandia 7

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/383


Włochy 29

Cypr 4

Łotwa 4

Litwa 7

Luksemburg 4

Węgry 12

Malta 3

Niderlandy 13

Austria 10

Polska 27

Portugalia 12

Słowenia 4

Słowacja 7

Finlandia 7

Szwecja 10

Zjednoczone Królestwo 29

Uchwały wymagają do ich przyjęcia co najmniej 232 głosów za”, oddanych przez większość

członków, jeżeli Konstytucja wymaga, aby były przyjęte na wniosek Komisji. W innych przypadkach

uchwały wymagają do ich przyjęcia co najmniej 232 głosów za”, oddanych przez co najmniej dwie

trzecie członków.

Jeżeli akt ma zostać przyjęty przez Radę Europejską lub przez Radę większością kwalifikowaną,

członek Rady Europejskiej lub Rady może zażądać sprawdzenia, czy Państwa Członkowskie,

stanowiące większość kwalifikowaną, reprezentują co najmniej 62 % ogółu ludności Unii. Jeżeli

okaże się, że warunek ten nie został spełniony, dany akt nie zostanie przyjęty.

3. W chwili każdego kolejnego przystąpienia, próg ustalony w ustępie 2 oblicza się tak, aby próg

większości kwalifikowanej wyrażony w liczbie głosów nie przekroczył progu wynikającego z tabeli

zamieszczonej w Deklaracji w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, zawartej w Akcie Końcowym

Konferencji, która przyjęła Traktat z Nicei.

4. Następujące postanowienia dotyczące definicji większości kwalifikowanej stają się skuteczne

1 listopada 2009 r.:

artykuł I-44 ustęp 3 akapity trzeci, czwarty i piąty Konstytucji,

artykuł I-59 ustęp 5 akapity drugi i trzeci Konstytucji,

artykuł I-60 ustęp 4 akapit drugi Konstytucji,

artykuł III-179 ustęp 4 akapity trzeci i czwarty Konstytucji,

C 310/384 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


artykuł III-184 ustęp 6 akapity trzeci i czwarty Konstytucji,

artykuł III-184 ustęp 7 akapity trzeci i czwarty Konstytucji,

artykuł III-194 ustęp 2 akapity drugi i trzeci Konstytucji,

artykuł III-196 ustęp 3 akapity drugi i trzeci Konstytucji,

artykuł III-197 ustęp 4 akapity drugi i trzeci Konstytucji,

artykuł III-198 ustęp 2 akapit trzeci Konstytucji,

artykuł III-312 ustęp 3 akapity trzeci i czwarty Konstytucji,

artykuł III-312 ustęp 4 akapity trzeci i czwarty Konstytucji,

artykuł 1 akapity drugi, trzeci i czwarty oraz artykuł 3 ustęp 1 akapity drugi, trzeci i czwarty

Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii dotyczącego polityki

w zakresie kontroli granic zewnętrznych, azylu i imigracji oraz współpracy sądowej w sprawach

cywilnych i współpracy policyjnej,

artykuł 1 akapity drugi, trzeci i czwarty i artykuł 5 akapity trzeci, czwarty, i piąty Protokołu

w sprawie stanowiska Danii.

Do 31 października 2009 roku, w przypadku gdy nie wszyscy członkowie Rady biorą udział w

głosowaniu, czyli w przypadkach określonych w artykułach, o których mowa w akapicie pierwszym,

większość kwalifikowana jest określona jako taki sam udział głosów ważonych i taki sam udział

liczby danych członków Rady oraz, w stosownym przypadku, taki sam udział procentowy ludności

danych Państw Członkowskich, jak zostało to ustalone w ustępie 2.

Artykuł 3

Do czasu wejścia w życie decyzji, o której mowa w artykule I-24 ustępy 6 Konstytucji, Rada może

zbierać się w składzie określonym w artykule I-24 ustępy 2 i 3 oraz w innych składach, których lista

została ustanowiona w decyzji Rady do Spraw Ogólnych, stanowiącej zwykłą większością głosów.

TYTUŁ III

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KOMISJI OBEJMUJĄCE RÓWNIEŻ MINISTRA SPRAW

ZAGRANICZNYCH UNII

Artykuł 4

Członkowie Komisji pełniący swoje funkcje w dniu wejścia w życie Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy nadal pełnią swoje funkcje do końca swojej kadencji. Jednakże w dniu

mianowania ministra spraw zagranicznych Unii, kadencja członka będącego tej samej narodowości

co minister spraw zagranicznych Unii kończy się.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/385


TYTUŁ IV

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SEKRETARZA GENERALNEGO RADY, WYSOKIEGO

PRZEDSTAWICIELA DS. WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA ORAZ ZASTĘPCY

SEKRETARZA GENERALNEGO RADY

Artykuł 5

Kadencja sekretarza generalnego Rady, wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki

zagranicznej i bezpieczeństwa oraz zastępcy sekretarza generalnego Rady kończy się w dniu wejścia

w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Rada mianuje sekretarza generalnego

zgodnie z artykułem III-344 ustęp 2 Konstytucji.

TYTUŁ V

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ORGANÓW DORADCZYCH

Artykuł 6

Do czasu wejścia w życie decyzji europejskiej, o której mowa w artykule III-386, przyznanie miejsc

członkom Komitetu Regionów odbywa się w następujący sposób:

Belgia 12

Republika Czeska 12

Dania 9

Niemcy 24

Estonia 7

Grecja 12

Hiszpania 21

Francja 24

Irlandia 9

Włochy 24

Cypr 6

Łotwa 7

Litwa 9

Luksemburg 6

Węgry 12

Malta 5

C 310/386 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Niderlandy 12

Austria 12

Polska 21

Portugalia 12

Słowenia 7

Słowacja 9

Finlandia 9

Szwecja 12

Zjednoczone Królestwo 24

Artykuł 7

Do czasu wejścia w życie decyzji europejskiej, o której mowa w artykule III-389, przyznanie miejsc

członkom Komitetu Ekonomiczno-Społecznego odbywa się w następujący sposób:

Belgia 12

Republika Czeska 12

Dania 9

Niemcy 24

Estonia 7

Grecja 12

Hiszpania 21

Francja 24

Irlandia 9

Włochy 24

Cypr 6

Łotwa 7

Litwa 9

Luksemburg 6

Węgry 12

Malta 5

Niderlandy 12

Austria 12

Polska 21

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/387


Portugalia 12

Słowenia 7

Słowacja 9

Finlandia 9

Szwecja 12

Zjednoczone Królestwo 24

C 310/388 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004