Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


35. PROTOKÓŁ W SPRAWIE SKUTKÓW FINANSOWYCH WYGAŚNIĘCIA TRAKTATU

USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ WĘGLA I STALI ORAZ W SPRAWIE

FUNDUSZU BADAWCZEGO WĘGLA I STALI

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYPOMINAJĄC, że wszystkie aktywa i pasywa Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, w stanie na dzień 23 lipca

2002 roku, przeszły 24 lipca 2002 roku na Wspólnotę Europejską,

BIORĄC POD UWAGĘ, że pożądane jest wykorzystanie tych funduszy do celów badań w sektorach związanych z

przemysłem węgla i stali oraz że należy w tym względzie określić pewne zasady,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy:

Artykuł 1

1. Z zastrzeżeniem ewentualnego zwiększenia lub zmniejszenia w wyniku postępowania

likwidacyjnego, wartość netto aktywów i pasywów Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, określoną

w zestawieniu bilansowym Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali z dnia 23 lipca 2002 roku, uznaje

się za majątek Unii przeznaczony do celów badań w sektorach związanych z przemysłem węgla i

stali, określony jako Europejska Wspólnota Węgla i Stali w likwidacji. Po zakończeniu likwidacji

majątek ten określa się jako Majątek Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

2. Dochód z majątku określonego jako Fundusz Badawczy Węgla i Stalijest wykorzystywany

jedynie do celów badań prowadzonych w sektorach związanych z przemysłem węgla i stali poza

ramowym programem badawczym, zgodnie z niniejszym Protokołem i aktami przyjętymi na jego

podstawie.

Artykuł 2

1. Ustawa europejska Rady ustanawia wszelkie przepisy niezbędne do realizacji niniejszego

Protokołu, w tym podstawowe zasady. Rada stanowi po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/389


2. Rada, na wniosek Komisji, przyjmuje rozporządzenia europejskie lub decyzje europejskie

ustanawiające wieloletnie wytyczne finansowe dla zarządzania majątkiem Funduszu Badawczego

Węgla i Stali oraz wieloletnie wytyczne techniczne dla programu badawczego tego Funduszu. Rada

stanowi po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Artykuł 3

Konstytucję stosuje się z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Protokołu i aktów

przyjętych na jego podstawie.

C 310/390 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004