Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


36. PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY TRAKTAT USTANAWIAJĄCY EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

ENERGII ATOMOWEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYWOŁUJĄC konieczność, aby postanowienia Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Energii Atomowej

nadal wywoływały w pełni skutek prawny,

PRAGNĄC dostosować ten Traktat do nowych zasad określonych przez Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy,

w szczególności w dziedzinach instytucjonalnej i finansowej,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i które

zmieniają Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

Artykuł 1

Niniejszy Protokół zmienia Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Atomową (zwany dalej

Traktatem EWEA”) w jego wersji obowiązującej w chwili wejścia w życie Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy.

Bez względu na postanowienia artykułu IV-437 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

i bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Protokołu, skutki prawne zmian do Traktatu

EWEA wprowadzonych na podstawie traktatów i aktów uchylonych zgodnie z artykułem IV-437

Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i skutki prawne obowiązujących aktów przyjętych

na podstawie Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej pozostają

niezmienione.

Artykuł 2

Nagłówek Postanowienia instytucjonalne” tytułu III otrzymuje brzmienie: Postanowienia

instytucjonalne i finansowe”.

Artykuł 3

Na początku tytułu III Traktatu EWEA dodaje się następujący nowy rozdział:

ROZDZIAŁ I

STOSOWANIE NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO

KONSTYTUCJĘ DLA EUROPY

Artykuł 106a

1. Artykuły I-19I-29, artykuły I-31I-39, artykuły I-49 i I-50, artykuły I-53I-56, artykuły

I-58 I-60, artykuły III-330 III-372, artykuły III-374 i III-375, artykuły III-378III-381, artykuły

III-384 i III-385, artykuły III-389III-392, artykuły III-395III-410, artykuły III-412III-415 i

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/391


artykuły III-427, III-433, IV-439 i IV-443 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy mają

zastosowanie do niniejszego Traktatu.

2. W ramach niniejszego Traktatu odniesienia do Unii i do Konstytucji w postanowieniach, o

których mowa w ustępie 1, oraz w postanowieniach protokołów załączonych zarówno do Traktatu

ustanawiającego Konstytucję dla Europy, jak i do niniejszego Traktatu, należy rozumieć jako

odniesienia, odpowiednio, do Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz do niniejszego

Traktatu.

3. Postanowienia Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy nie wprowadzają odstępstw od

postanowień niniejszego Traktatu..

Artykuł 4

W tytule III Traktatu EWEA numeracja rozdziałów I, II i III zostaje zmieniona na II, III i IV.

Artykuł 5

1. Uchyla się artykuł 3, artykuły 107132, artykuły 136143, artykuły 146156, artykuły

158163, artykuły 165170, artykuły 173, 173Ai 175, artykuły 177179a oraz artykuły 180b,

181, 183, 183A, 190 i 204 Traktatu EWEA.

2. Tracą moc Protokoły załączone wcześniej do Traktatu EWEA.

Artykuł 6

Nagłówek Postanowienia finansowe” tytułu IV Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie: Szczególne

postanowienia finansowe”.

Artykuł 7

1. W artykule 38 akapit trzeci i w artykule 82 akapit trzeci Traktatu EWEA odniesienia do

artykułów 141 i 142 zastępuje się odpowiednio odniesieniami do artykułów III-360 i III-361

Konstytucji.

2. W artykule 171 ustęp 2 i artykule 176 ustęp 3 Traktatu EWEA odniesienie do artykułu 183

zastępuje się odniesieniem do artykułu III-412 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.

3. W artykule 172 ustęp 4 Traktatu EWEA odniesienie do artykułu 177 ustęp 5 zastępuje się

odniesieniem do artykułu III-404 Konstytucji.

4. W artykułach 38, 82, 96 i 98 Traktatu EWEA wyraz dyrektywa” zastępuje się wyrazami

rozporządzenie europejskie.

5. W Traktacie EWEA wyraz „decyzja” zastępuje się wyrazami decyzja europejska” z wyjątkiem

artykułów art. 18, 20, 23 i artykułu 53 akapit pierwszy oraz w przypadku decyzji podejmowanych

przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

C 310/392 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


6. W Traktacie EWEA wyrazy Trybunał Sprawiedliwościzastępuje się wyrazami Trybunał

Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Artykuł 8

Artykuł 191 Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie:

Artykuł 191

Na terytorium Państw Członkowskich Wspólnota korzysta z przywilejów i immunitetów

niezbędnych do wykonania jej zadań na warunkach określonych w Protokole w sprawie przywilejów

i immunitetów Unii Europejskiej..

Artykuł 9

Artykuł 198 Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie:

Artykuł 198

O ile nie przewidziano inaczej, postanowienia niniejszego Traktatu mają zastosowanie do terytoriów

europejskich Państw Członkowskich oraz do terytoriów pozaeuropejskich podlegających ich

jurysdykcji.

Mają one także zastosowanie do terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne

odpowiedzialne jest Państwo Członkowskie.

Postanowienia niniejszego Traktatu mają zastosowanie do Wysp Alandzkich z zastrzeżeniem

odstępstw znajdujących się początkowo w Traktacie, o którym mowa w artykule IV-437 ustęp 2

lit. d) Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i następnie włączonych do Protokołu

w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa

Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

Na zasadzie odstępstwa od akapitów pierwszego, drugiego i trzeciego:

a) niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych ani do Grenlandii,

b) niniejszy Traktat nie ma zastosowania do stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze,

c) niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich utrzymujących

szczególne stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które

nie są umieszczone na liście w załączniku II do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

d) niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i wyspy Man jedynie w zakresie

niezbędnym do zapewnienia wykonania ustaleń dotyczących tych wysp określonych początkowo

w Traktacie, o którym mowa w artykule IV-437 ustęp 2 lit. a) Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy i następnie włączonych do Protokołu w sprawie traktatów o

przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/393


Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki

Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji..

Artykuł 10

Artykuł 206 Traktatu EWEA otrzymuje brzmienie:

Artykuł 206

Wspólnota może zawierać z jednym lub większą liczbą Państw lub organizacji międzynarodowych

umowy ustanawiające stowarzyszenie, obejmujące wzajemne prawa i obowiązki, wspólne działania i

szczególne procedury.

Umowy te są zawierane przez Radę, stanowiącą jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem

Europejskim.

Jeżeli umowy te wymagają zmian niniejszego Traktatu, zmiany te są uprzednio przyjmowane zgodnie

z procedurą przewidzianą w artykule IV-443 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy..

Artykuł 11

W artykule 225 Traktatu EWEA akapit drugi otrzymuje brzmienie:

Wersje niniejszego Traktatu w jezykach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, greckim,

hiszpańskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, portugalskim, słowackim,

słoweńskim, szwedzkim i węgierskim są na równi autentyczne..

Artykuł 12

Dochody i wydatki Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, z wyjątkiem tych dotyczących

Agencji Dostaw i wspólnych przedsiębiorstw, wpisuje się do budżetu Unii.

C 310/394 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004