Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


AKT KOŃCOWY

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/401KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTWCZŁONKOWSKICH zwołana w Brukseli w

dniu 30 września 2003 r. w celu przyjęcia za wspólnym porozumieniem Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy, przyjęła następujące teksty:

I. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy

II. Protokoły załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

1. Protokół w sprawie roli parlamentów narodowych Państw Członkowskich w Unii

Europejskiej

2. Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności

3. Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

4. Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego

Banku Centralnego

5. Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego

6. Protokół w sprawie ustalenia siedzib instytucji i niektórych organów, jednostek

organizacyjnych i służb Unii Europejskiej

7. Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej

8. Protokół w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii

oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej,

Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i

Królestwa Szwecji

9. Protokół w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej,

Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,

Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i

Republiki Słowackiej

10. Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu

11. Protokół w sprawie kryteriów konwergencji

12. Protokół w sprawie Eurogrupy

13. Protokół w sprawie niektórych postanowień dotyczących Zjednoczonego Królestwa Wielkiej

Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie unii gospodarczej i walutowej

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/403


14. Protokół w sprawie niektórych postanowień dotyczących Danii w zakresie unii gospodarczej

i walutowej

15. Protokół w sprawie niektórych zadań Narodowego Banku Danii

16. Protokół w sprawie systemu franka stosowanego we Wspólnocie Finansowej Pacyfiku

17. Protokół w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej

18. Protokół w sprawie stosowania niektórych aspektów artykułu III-130 Konstytucji do

Zjednoczonego Królestwa i Irlandii

19. Protokół w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w zakresie kontroli granic

zewnętrznych, azylu i imigracji oraz w zakresie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i

współpracy policyjnej

20. Protokół w sprawie stanowiska Danii

21. Protokół w sprawie stosunków zewnętrznych Państw Członkowskich dotyczących

przekraczania granic zewnętrznych

22. Protokół w sprawie prawa azylu dla obywateli Państw Członkowskich

23. Protokół w sprawie stałej współpracy strukturalnej ustanowionej na mocy artykułu I-41

ustęp 6 i artykułu III-312 Konstytucji

24. Protokół w sprawie artykułu I-41 ustęp 2 Konstytucji

25. Protokół dotyczący przywozu do Unii Europejskiej produktów naftowych rafinowanych w

Antylach Niderlandzkich

26. Protokół w sprawie nabywania nieruchomości w Danii

27. Protokół w sprawie systemu publicznego nadawania w Państwach Członkowskich

28. Protokół dotyczący artykułu III-214 Konstytucji

29. Protokół w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

30. Protokół w sprawie szczególnych ustaleń dla Grenlandii

31. Protokół w sprawie artykułu 40.3.3 Konstytucji Irlandii

32. Protokół odnoszący się do artykułu I-9 ustęp 2 Konstytucji w sprawie przystąpienia Unii do

europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

C 310/404 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


33. Protokół w sprawie aktów i traktatów uzupełniających lub zmieniających Traktat

ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat o Unii Europejskiej

34. Protokół w sprawie postanowień przejściowych odnoszących się do instytucji i organów Unii

35. Protokół w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską

Wspólnotę Węgla i Stali oraz w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali

36. Protokół zmieniający Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej

III. Załączniki do Traktatu ustanawiającego Konstytucję do Europy

1. Załącznik I Lista określona w artykule III 226 Konstytucji

2. Załącznik II Kraje i terytoria objęte postanowieniami części III tytuł IV Konstytucji

Konferencja przyjęła następujące deklaracje załączone do niniejszego Aktu Końcowego:

A. Deklaracje odnoszące się do postanowień Konstytucji

1. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-6

2. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-9 ustęp 2

3. Deklaracja odnosząca się do artykułów I-22, I-27 i I-28

4. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-24 ustęp 7 dotycząca decyzji Rady Europejskiej w

sprawie sprawowania Prezydencji Rady

5. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-25

6. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-26

7. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-27

8. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-36

9. Deklaracja odnosząca się do artykułów I-43 i III-329

10. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-51

11. Deklaracja odnosząca się do artykułu I-57

12. Deklaracja odnoszącą się do wyjaśnień dotyczących Karty Praw Podstawowych

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/405


13. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-116

14. Deklaracja odnosząca się do artykułów III-136 i III-267

15. Deklaracja odnosząca się do artykułów III-160 i III-322

16. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-167 ustęp 2 lit. c)

17. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-184

18. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-213

19. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-220

20. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-243

21. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-248

22. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-256

23. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-273 ustęp 1, akapit drugi

24. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-296

25. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-325 dotycząca negocjowania i zawierania przez

Państwa Członkowskie umów międzynarodowych odnoszących się do przestrzeni wolności,

bezpieczeństwa i sprawiedliwości

26. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-402 ustęp 4

27. Deklaracja odnosząca się do artykułu III-419

28. Deklaracja odnosząca się do artykułu IV-440 ustęp 7

29. Deklaracja odnosząca się do artykułu IV-448 ustęp 2

30. Deklaracja w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy

B. Deklaracje dotyczące Protokołów załączonych do Konstytucji

Deklaracje dotyczące Protokołu w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia

Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii,

Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji

31. Deklaracja w sprawie Wysp Alandzkich

32. Deklaracja w sprawie ludu Sami

C 310/406 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Deklaracje dotyczące Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia

Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i

Republiki Słowackiej

33. Deklaracja w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej na Cyprze

34. Deklaracja Komisji w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej na Cyprze

35. Deklaracja w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie

36. Deklaracja w sprawie tranzytu osób drogą lądową między obwodem kaliningradzkim i

innymi częściami Federacji Rosyjskiej

37. Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni jądrowej Bohunice VI na Słowacji

38. Deklaracja w sprawie Cypru

39. Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii

40. Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie postanowień przejściowych odnoszących się do

instytucji i organów Unii

41. Deklaracja dotycząca Włoch

Ponadto Konferencja uwzględniła następujące deklaracje wymienione poniżej, załączone do

niniejszego Aktu Końcowego:

42. Deklaracja Królestwa Niderlandów odnosząca się do artykułu I-55

43. Deklaracja Królestwa Niderlandów odnosząca się do artykułu IV-440

44. Deklaracja Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Węgierskiej, Republiki Austrii i

Królestwa Szwecji

45. Deklaracja Królestwa Hiszpanii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej

46. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie definicji

terminu obywatele”

47. Deklaracja Królestwa Hiszpanii w sprawie definicji terminu „obywatele”

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/407


48. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie prawa

do głosowania w europejskich wyborach parlamentarnych

49. Deklaracja Królestwa Belgii w sprawie parlamentów krajowych

50. Deklaracja Republiki Łotewskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie pisowni nazwy jednej

waluty w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy

C 310/408 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.

V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři

Udfardiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas

..... ... ..µ., .... ...... ..... ....ß.... ... ........ ........

Done at Rome on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and four.

Fait a Rome, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a

ceathair

Fatto a Roma, addi' ventinove ottobre duemilaquattro.

Roma, divi tukstoši ceturta gada divdesmit devitaja oktobri

Priimta du tukstančiai ketvirtu metu spalio dvidešimt devintą dieną Romoje

Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján

Maghmul f'Ruma fid-disa' u ghoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha

Gedaan te Roma, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego

czwartego

Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro

V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri

V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna

kaksituhattaneljä.

Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/409


Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté

germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,

het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

For Hendes Majestat Danmarks Dronning

C 310/410 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

... ... ....... ... ......... ..µ........

Por Su Majestad el Rey de Espana

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/411


Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

C 310/412 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


... ... ....... ... ......... ..µ........

Latv.as Republikas Valsts prezidentes varda

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/413


Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Ghall-President ta' Malta

C 310/414 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/415


Pelo Presidente da República Portuguesa

Za predsednika Republike Sloven.e

Za prezidenta Slovenskej republiky

C 310/416 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/417


Han firmado asimismo la presente Acta final, en su condición de Estados candidatos a la adhesión a

la Unión Europea, observadores ante la Conferencia:

Tento závěrečný akt rovněž podepsali pozorovatelé při Konferenci, jakožto státy kandidující na

přistoupení k Evropské unii:

Folgende observatorer ved konferencen har ligeledes undertegnet denne slutakt i deres egenskab af

kandidatstater til Den Europaiske Union:

Als Beobachter bei der Konferenz haben in ihrer Eigenschaft als Kandidaten für den Beitritt zur

Europäischen Union ferner diese Schlussakte unterzeichnet:

Käesoleva loppakti on allkirjastanud Euroopa Liidu kandidaatriikide esindajatena ka konverentsi

vaatlejad:

... ....... ...... ..... ......... ......, ... ... ........ .... .. ........ ... .......... ....

......... ..... ......, .. ........... .... .. ........:

The following have also signed this Final Act, in their capacity as candidate States for accession to the

European Union, having been observers to the Conference:

Ont également signé le présent acte final, en leur qualité d'États candidats a l'adhésion de l'Union

européenne, observateurs aupres de la Conférence:

Shínigh na breathnóirí seo a leanas ag an gComhdháil an Ionstraim Chríochnaítheach seo freisin ina

gcáil mar Stáit iarrthacha don Aontas Eorpach:

Hanno altresi firmato il presente atto finale, in qualita di Stati candidati all'Unione europea,

osservatori nella Conferenza

Šo Nobeiguma aktu ka Eiropas Savienibas pievienošanas kandidatvalstu vaditaji ir parakstijuši ari šadi

Konferences noverotaji:

Baigiamąji aktą taip pat pasirašo i Europos Sąjungą stojančios valstybes kandidates, Konferencijos

stebetojos:

Ezt az záróokmányt a Európai Unió tagjelölt államaiként, amelyek a Konferencián megfigyelőként

vettek részt, a következők is aláírták:

Iffirmaw ukoll dan l-Att Finali, fil-kapacita taghhom ta' Stati kandidati ta' l-Unjoni Ewropea, bhala

osservaturi ghall-Konferenza:

Deze Slotakte is tevens ondertekend door de volgende kandidaat-lidstaten van de Europese Unie,

waarnemers bij de Conferentie:

Niniejszy Akt Końcowy został również podpisany przez Państwa kandydujące do przystąpienia do

Unii Europejskiej, będące obserwatorami przy Konferencji:

Assinaram igualmente a presente Acta Final, na qualidade de Estados candidatos a adesao a Uniao

Europeia, observadores na Conferencia:

V postavení štátov uchádzajúcich sa o pristúpenie k Európskej únii a v postavení pozorovateľov na

konferencii podpísali tento záverečný akt:

To sklepno listino so kot države kandidatke za pristop k Evropski uniji in kot opazovalke Konference,

podpisali tudi

Tämän päätösasiakirjan ovat Euroopan unionin jäsenehdokasvaltioina allekirjoittaneet myös

konferenssiin tarkkailijoina osallistuneet:

Nedanstaende observatörer vid konferensen har, i sin egenskap av kandidatstater inför anslutning till

Europeiska unionen, likaledes undertecknat denna slutakt:

C 310/418 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


.a Pe....... ........

Pentru România

Türkiye Cumhuriyeti Adina

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/419