Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


CZĘŚĆ IV

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł IV-437

Uchylenie wcześniejszych Traktatów

1. Niniejszy Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy uchyla Traktat ustanawiający Wspólnotę

Europejską, Traktat o Unii Europejskiej oraz, na warunkach przewidzianych w Protokole w sprawie

aktów i traktatów, które uzupełniły lub zmieniły Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i

Traktat o Unii Europejskiej, akty i traktaty, które je uzupełniły lub zmieniły, z zastrzeżeniem ustępu 2

niniejszego artykułu.

2. Traktaty o przystąpieniu:

a) Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

b) Republiki Greckiej,

c) Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej,

d) Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji, oraz

e) Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki

Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i

Republiki Słowackiej,

zostają uchylone.

Jednakże:

postanowienia traktatów, o których mowa w lit. a)—d), powtórzone lub o których mowa w

Protokole w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii

oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej,

Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i

Królestwa Szwecji pozostają w mocy, a ich skutki prawne są zachowane zgodnie z tym

Protokołem,

postanowienia traktatu, o którym mowa w lit. e), powtórzone lub o których mowa w Protokole

w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,

Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej pozostają

w mocy, a ich skutki prawne są zachowane zgodnie z tym Protokołem.

C 310/186 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł IV-438

Sukcesja i ciągłość prawna

1. Unia Europejska ustanowiona niniejszym Traktatem jest następcą Unii Europejskiej ustanowionej

przez Traktat o Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Europejskiej.

2. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu IV-439 i do czasu przyjęcia nowych postanowień w

zastosowaniu niniejszego traktatu lub do czasu zakończenia swoich kadencji, instytucje, organy

i jednostki organizacyjne istniejące w dniu wejścia życie niniejszego traktatu, wykonują, w składzie

istniejącym w tym dniu, swoje uprawnienia w rozumieniu niniejszego traktatu.

3. Akty instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, przyjęte na podstawie traktatów i aktów

uchylonych przez artykuł IV-437, pozostają w mocy. Ich skutki prawne są zachowane do czasu

uchylenia, unieważnienia lub zmiany tych aktów w zastosowaniu niniejszego Traktatu. Ta sama

zasada ma zastosowanie do konwencji zawartych między Państwami Członkowskimi na podstawie

traktatów i aktów uchylonych przez artykuł IV-437.

Pozostałe elementy dorobku Wspólnoty oraz Unii istniejące w chwili wejścia w życie niniejszego

Traktatu, w szczególności porozumienia międzyinstytucjonalne, decyzje i umowy uzgodnione

przez przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie, umowy zawarte

przez Państwa Członkowskie w sprawie funkcjonowania Unii lub Wspólnoty, lub związane

z działaniami Unii lub Wspólnoty; deklaracje, także takie, które zostały sporządzone w ramach

konferencji międzyrządowych, oraz rezolucje lub inne stanowiska przyjęte przez Radę Europejską

lub Radę, jak również te, które dotyczą Unii lub Wspólnoty, przyjęte za wspólnym porozumieniem

Państw Członkowskich, pozostają w mocy do czasu ich uchylenia lub zmiany.

4. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji w

sprawie wykładni i stosowania traktatów i aktów uchylonych przez artykuł IV-437, jak również

aktów i konwencji przyjętych dla ich stosowania pozostaje mutatis mutandis źródłem wykładni

prawa Unii, w szczególności porównywalnych postanowień Konstytucji.

5. Ciągłość procedur administracyjnych i prawnych podjętych przed datą wejścia w życie

niniejszego Traktatu jest zapewniona w poszanowaniu Konstytucji. Instytucje, organy i jednostki

organizacyjne odpowiedzialne za te procedury podejmują w tym celu odpowiednie środki.

Artykuł IV-439

Postanowienia przejściowe odnoszące się do niektórych instytucji

Postanowienia przejściowe odnoszące się do składu Parlamentu Europejskiego, określenia większości

kwalifikowanej w Radzie Europejskiej i Radzie, włączając przypadki, kiedy nie wszyscy członkowie

Rady Europejskiej lub Rady głosują, oraz do składu Komisji, w tym ministra spraw zagranicznych

Unii, są przewidziane w Protokole w sprawie postanowień przejściowych dotyczących instytucji i

organów Unii.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/187


Artykuł IV-440

Zakres

1. Niniejszy Traktat stosuje się do Królestwa Belgii, Republiki Czeskiej, Królestwa Danii, Republiki

Federalnej Niemiec, Republiki Estońskiej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki

Francuskiej, Irlandii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki

Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Królestwa

Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki

Słowenii, Republiki Słowackiej, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

2. Niniejszy Traktat stosuje się do Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Reunionu, Azorów,

Madery i Wysp Kanaryjskich zgodnie z artykułem III-424.

3. Do krajów i terytoriów zamorskich, których lista zawarta jest w załączniku II, stosują się

szczególne zasady stowarzyszenia określone w tytule IV części III niniejszego Traktatu.

Niniejszy Traktat nie ma zastosowania do krajów i terytoriów zamorskich utrzymujących szczególne

stosunki ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, które nie są

umieszczone na wymienionej liście.

4. Niniejszy Traktat ma zastosowanie do terytoriów europejskich, za których stosunki zewnętrzne

odpowiedzialne jest Państwo Członkowskie.

5. Niniejszy Traktat stosuje się do Wysp Alandzkich z zastrzeżeniem odstępstw znajdujących się od

początku w traktacie, o którym mowa w artykule IV-437 ustęp 2 lit. d) Konstytucji i powtórzonych w

Protokole w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa

Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

6. Na zasadzie odstępstwa od ustępów 15:

a) niniejszy Traktat nie ma zastosowania do Wysp Owczych,

b) niniejszy Traktat ma zastosowanie do Akrotiri i Dhekelia, stref suwerennych Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze, jedynie w zakresie niezbędnym do

zapewnienia zastosowania systemu przewidzianego od początku w Protokole w sprawie stref

suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze,

załączonym do Aktu Przystąpienia, który stanowi integralną część traktatu, o którym mowa w

artykule IV-437 ustęp 2 lit. e) Konstytucji, i który został powtórzony w tytule II części III

Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki

Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki

Słowackiej,

c) niniejszy Traktat ma zastosowanie do Wysp Normandzkich i wyspy Man jedynie w zakresie

niezbędnym do zapewnienia zastosowania systemu przewidzianego dla tych wysp od początku

w traktacie, o którym mowa w artykule IV-437 ustęp 2 lit. a) Konstytucji, i który został

C 310/188 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


powtórzony w sekcji 3 tytułu II Protokołu w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów

przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki

Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

7. Rada Europejska może, z inicjatywy zainteresowanego Państwa Członkowskiego, przyjąć decyzję

europejską zmieniającą wobec Unii status francuskiego, niderlandzkiego bądź duńskiego kraju lub

terytorium, o którym mowa w ustępach 2 i 3. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po konsultacji

z Komisją.

Artykuł IV-441

Związki regionalne

Niniejszy Traktat nie wyklucza istnienia lub powstania związków regionalnych między Belgią i

Luksemburgiem, jak również między Belgią, Luksemburgiem i Niderlandami, w zakresie, w jakim cele

tych związków regionalnych nie są osiągnięte w wyniku zastosowania niniejszego Traktatu.

Artykuł IV-442

Protokoły i załączniki

Protokoły i załączniki załączone do niniejszego Traktatu stanowią jego integralną część.

Artykuł IV-443

Zwykła procedura zmiany

1. Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać

Radzie propozycje zmiany niniejszego Traktatu. Propozycje te są przekazywane przez Radę Radzie

Europejskiej oraz notyfikowane parlamentom narodowym.

2. Jeżeli Rada Europejska, po konsultacji z Parlamentem Europejskim i Komisją, podejmie zwykłą

większością decyzję, w której opowie się za rozpatrzeniem proponowanych zmian, przewodniczący

Rady Europejskiej zwołuje konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów

państw lub rządów Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego i Komisji. W przypadku zmian

instytucjonalnych w dziedzinie pieniężnej konsultowany jest również Europejski Bank Centralny.

Konwent rozpatruje propozycje zmian i przyjmuje, w drodze konsensu, zalecenie dla Konferencji

przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, jak przewidziano to w ustępie 3.

Rada Europejska może zwykłą większością, po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, podjąć

decyzję o nie zwołaniu konwentu, gdy zakres proponowanych zmian nie uzasadnia jego zwołania. W

takim przypadku Rada Europejska określa zakres uprawnień Konferencji przedstawicieli rządów

Państw Członkowskich.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/189


3. Konferencję przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zwołuje przewodniczący Rady w

celu uchwalenia, za wspólnym porozumieniem, zmian, jakie mają zostać dokonane w niniejszym

Traktacie.

Zmiany wchodzą w życie po ich ratyfikowaniu przez wszystkie Państwa Członkowskie, zgodnie z ich

odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

4. Jeżeli po upływie dwóch lat od podpisania traktatu zmieniającego niniejszy Traktat, został on

ratyfikowany przez cztery piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub więcej Państw Członkowskich

napotkało trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawę kieruje się do Rady Europejskiej.

Artykuł IV-444

Uproszczona procedura zmiany

1. Jeżeli część III przewiduje, że Rada stanowi jednomyślnie w danej dziedzinie lub w danym

przypadku, Rada Europejska może przyjąć decyzję europejską upoważniającą Radę do stanowienia

większością kwalifikowaną w danej dziedzinie lub danym przypadku.

Niniejszy ustęp nie stosuje się do decyzji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.

2. Jeżeli część III przewiduje, że ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mają być

przyjęte przez Radę zgodnie ze szczególną procedurą ustawodawczą, Rada Europejska może przyjąć

decyzję europejską zezwalającą na przyjęcie takiej ustawy europejskiej lub europejskiej ustawy

ramowej zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą.

3. Wszelkie inicjatywy podejmowane przez Radę Europejską na podstawie ustępu 1 lub 2 są

przekazywane parlamentom narodowym. W przypadku gdy jeden z parlamentów narodowych

notyfikuje swój sprzeciw w ciągu sześciu miesięcy od daty takiego przekazania, decyzja europejska, o

której mowa w ustępach 1 i 2, nie zostaje przyjęta. W przypadku braku sprzeciwu Rada Europejska

może przyjąć taką decyzję.

W celu przyjęcia decyzji europejskiej, o której mowa w ustępach 1 i 2, Rada Europejska stanowi

jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, wyrażonej przez większość jego

członków.

Artykuł IV-445

Uproszczona procedura zmiany dotycząca polityk i działań wewnętrznych Unii

1. Rząd każdego Państwa Członkowskiego, Parlament Europejski lub Komisja mogą przedkładać

Radzie Europejskiej projekty dotyczące zmiany wszystkich lub części postanowień tytułu III części III

w sprawie polityk i działań wewnętrznych Unii.

2. Rada Europejska może przyjąć decyzję europejską zmieniającą wszystkie lub część postanowień

tytułu III części III. Rada Europejska stanowi jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim

i Komisją oraz Europejskim Bankiem Centralnym w przypadkach zmian instytucjonalnych w

dziedzinie pieniądza.

C 310/190 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Decyzja europejska wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Państwa Członkowskie, zgodnie z ich

odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

3. Decyzja europejska, o której mowa w ustępie 2, nie może zwiększyć kompetencji przyznanych

Unii w niniejszym Traktacie.

Artykuł IV-446

Czas obowiązywania

Niniejszy Traktat zawiera się na czas nieograniczony.

Artykuł IV-447

Ratyfikacja i wejście w życie

1. Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Umawiające się Strony, zgodnie z ich

odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacyjne zostaną złożone do depozytu

rządowi Republiki Włoskiej.

2. Niniejszy Traktat wchodzi w życie dnia 1 listopada 2006 roku, pod warunkiem że zostaną

złożone do depozytu wszystkie dokumenty ratyfikacyjne lub w przeciwnym wypadku wchodzi on w

życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu do depozytu dokumentu

ratyfikacyjnego przez Państwo-Sygnatariusza, które jako ostatnie spełni tę formalność.

Artykuł IV-448

Teksty autentyczne i tłumaczenia

1. Niniejszy Traktat sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w języku angielskim,

czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, litewskim,

łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim,

szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi

autentyczne, zostanie złożony do depozytu w archiwum Rządu Republiki Włoskiej, który przekaże

uwierzytelniony odpis każdemu z rządów pozostałych Państw-Sygnatariuszy.

2. Niniejszy Traktat może być również przetłumaczony na wszystkie inne języki określone

przez Państwa Członkowskie, które zgodnie z ich porządkiem konstytucyjnym mają status języków

urzędowych na całym terytorium lub jego części. Poświadczona kopia takich tłumaczeń zostaje

przekazana przez zainteresowane Państwa Członkowskie do przechowywania w archiwach Rady.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/191


EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos suscriben el presente Tratado

Na DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy

TIL BEKRAFTELSE HERAF har undertegnede befuldmagtigede underskrevet denne traktat

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen

Vertrag gesetzt

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud

... ....... ... ......., .. ........µµ.... ............ ......... ... ....... .......

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have signed this Treaty

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la loro firma in calce al presente

trattato

TO APLIECINOT, attiecigi pilnvarotas personas ir parakstijušas šo Ligumu

TAI PALIUDYDAMI šią Sutarti pasiraše toliau nurodyti igaliotieji atstovai

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést

B'XIEHDA TA' DAN, il-plenipotenzjarji sottoskritti ffirmaw dan it-Trattat

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag

hebben gesteld

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem

EM FÉ DO QUE os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do

presente Tratado

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen

TILL BEVIS HÄRPA har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag

Hecho en Roma, el veintinueve de octubre del dos mil cuatro.

V Římě dne dvacátého devátého října dva tisíce čtyři

Udfardiget i Rom den niogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Rom am neunundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne üheksandal päeval Roomas

..... .... ..µ., .... ...... ..... ....ß.... ... ........ ........

Done at Rome on the twenty-ninth day of October in the year two thousand and four.

Fait a Rome, le vingt-neuf octobre deux mille quatre.

Arna dhéanamh sa Róimh, an naoú lá fichead de Dheireadh Fómhair sa bhliain dhá mhíle is a

ceathair

Fatto a Roma, addi ventinove ottobre duemilaquattro.

Roma, divi tukstoši ceturta gada divdesmit devitaja oktobri

Priimta du tukstančiai ketvirtu metu spalio dvidešimt devintą dieną Romoje

Kelt Rómában, a kétezer-negyedik év október havának huszonkilencedik napján

C 310/192 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Maghmul f'Ruma fid-disa' u ghoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgha

Gedaan te Rome, de negenentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Rzymie dnia dwudziestego dziewiątego października roku dwutysięcznego

czwartego

Feito em Roma, em vinte e nove de Outubro de dois mil e quatro

V Ríme dvadsiatehodeviateho októbra dvetisícštyri

V Rimu, devetindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri

Tehty Roomassa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä lokakuuta vuonna

kaksituhattaneljä.

Som skedde i Rom den tjugonionde oktober tjugohundrafyra.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/193


Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté

germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,

het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische

Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

C 310/194 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


For Hendes Majestat Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/195


... ... ....... ... ......... ..µ........

Por Su Majestad el Rey de Espana

Pour le Président de la République française

C 310/196 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

... ... ....... ... ......... ..µ........

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/197


Latv.as Republikas Valsts prezidentes varda

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

C 310/198 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Ghall-President ta' Malta

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/199


Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Pelo Presidente da República Portuguesa

C 310/200 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Za predsednika Republike Sloven.e

Za prezidenta Slovenskej republiky

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/201


För Konungariket Sveriges regering

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

C 310/202 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004