Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


B. DEKLARACJE DOTYCZĄCE PROTOKOŁÓW ZAŁĄCZONYCH DO KONSTYTUCJI

DEKLARACJE DOTYCZĄCE PROTOKOŁU W SPRAWIE TRAKTATÓW O PRZYSTĄPIENIU I

AKTÓW PRZYSTĄPIENIA KRÓLESTWA DANII, IRLANDII ORAZ ZJEDNOCZONEGO

KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, REPUBLIKI GRECKIEJ, KRÓLESTWA

HISZPANII I REPUBLIKI PORTUGALSKIEJ ORAZ REPUBLIKI AUSTRII, REPUBLIKI FINLANDII I

KRÓLESTWA SZWECJI

31. Deklaracja w sprawie Wysp Alandzkich

Konferencja uznaje, że system mający zastosowanie do Wysp Alandzkich, o którym mowa w

artykule IV-440 ustęp 5, zostaje ustanowiony z uwzględnieniem szczególnego statusu, z którego

wyspy te korzystają na mocy prawa międzynarodowego.

W tym celu Konferencja podkreśla, że postanowienia szczególne zostały zawarte w sekcji 5 tytułu 5

Protokołu w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa

Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

32. Deklaracja w sprawie ludu Sami

Uwzględniając artykuły 60 i 61 Protokołu w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia

Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki

Finlandii i Królestwa Szwecji, Konferencja uznaje obowiązki i zobowiązania Szwecji i Republiki

Finlandii w stosunku do ludu Sami na podstawie prawa krajowego i międzynarodowego.

Konferencja zwraca uwagę, że Szwecja i Finlandia są zobowiązane do ochrony i wspierania

egzystencji, języka, kultury i sposobu życia ludu Sami oraz uważa, że tradycyjna kultura i egzystencja

ludu Sami zależą od podstawowych działań gospodarczych, takich jak hodowla renów w regionach

tradycyjnego osadnictwa ludu Sami.

W tym celu Konferencja podkreśla, że postanowienia szczególne zostały zawarte w sekcji 6 tytułu 5

Protokołu w sprawie traktatów o przystąpieniu i aktów przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii oraz

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Republiki Greckiej, Królestwa

Hiszpanii i Republiki Portugalskiej oraz Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Królestwa Szwecji.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/465


DEKLARACJE DOTYCZĄCE PROTOKOŁU W SPRAWIE TRAKTATU O PRZYSTĄPIENIU I AKTU

PRZYSTĄPIENIA REPUBLIKI CZESKIEJ, REPUBLIKI ESTOŃSKIEJ, REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ,

REPUBLIKI ŁOTEWSKIEJ, REPUBLIKI LITEWSKIEJ, REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ, REPUBLIKI MALTY,

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI SŁOWENII I REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

33. Deklaracja w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i

Irlandii Północnej na Cyprze

KONFERENCJA,

Przypominając, że Wspólna Deklaracja w sprawie stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze dołączona do Aktu Końcowego Traktatu dotyczącego

przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do Wspólnot Europejskich stanowi, że system regulacji

prawnych mający zastosowanie do stosunków między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a strefami

suwerennymi zostanie określony w ramach ewentualnego uzgodnienia między Wspólnotą a

Republiką Cypryjską;

Biorąc pod uwagę postanowienia dotyczące stref suwerennych ustanowione w Traktacie dotyczącym

ustanowienia Republiki Cypryjskiej (dalej zwany Traktatem o Ustanowieniu”) oraz związanej z nim

Wymiany Not z dnia 16 sierpnia 1960 r.;

Zwracając uwagę, że Wymiana Not z dnia 16 sierpnia 1960 r. między Rządem Zjednoczonego

Królestwa i Rządem Republiki Cypryjskiej, dotycząca administracji stref suwerennych i dołączona do

niej Deklaracja Rządu Zjednoczonego Królestwa stanowi, iż jednym z głównych celów, które mają

zostać osiągnięte, jest ochrona interesów osób mieszkających lub pracujących w strefach

suwerennych i wobec tego osoby te powinny w najszerszym możliwym zakresie być poddane

takiemu samemu traktowaniu jak osoby mieszkające lub pracujące w Republice Cypryjskiej;

Biorąc również pod uwagę postanowienia Traktatu o Ustanowieniu dotyczące systemu celnego

między strefami suwerennymi i Republiką Cypryjską, w szczególności postanowienia załącznika F do

wskazanego Traktatu;

Biorąc również pod uwagę, że Zjednoczone Królestwo zobowiązało się nie ustanawiać punktów

celnych lub innych punktów granicznych między strefami suwerennymi a Republiką Cypryjską oraz

iż na mocy porozumień zawartych na podstawie Traktatu o Ustanowieniu władze cypryjskie

zarządzają dużą liczbą usług o charakterze publicznym w strefach suwerennych, w tym w dziedzinie

rolnictwa, ceł i podatków;

Potwierdzając, że przystąpienie Republiki Cypryjskiej do Unii nie powinno wpłynąć na prawa i

obowiązki stron Traktatu o Ustanowieniu;

Uznając wobec powyższego konieczność stosowania niektórych postanowień Konstytucji i aktów

Unii do stref suwerennych Zjednoczonego Królestwa oraz konieczność określenia pewnych

szczególnych zasad, dotyczących wprowadzania w życie tych postanowień w wyżej wymienionych

strefach suwerennych;

C 310/466 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Podkreśla, iż postanowienia szczególne w tym celu zostały zawarte w tytule III części drugiej

Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

34. Deklaracja Komisji w sprawie stref suwerennych

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na Cyprze

Komisja potwierdza wykładnię, według której postanowienia prawa Unii mające zastosowanie do

stref suwerennych zgodnie z tytułem III części drugiej Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i

Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki

Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,

Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej obejmują:

a) rozporządzenie Rady (WE) nr 3448/93 z dnia 6 grudnia 1993 r. ustanawiające zasady handlu

mające zastosowanie do niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych,

b) rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy

ogólne dotyczące funduszy strukturalnych, w zakresie wymaganym przez rozporządzenie (WE)

nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), do celów finansowania środków

rozwoju obszarów wiejskich w strefach suwerennych Zjednoczonego Królestwa zgodnie z Sekcją

Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

35. Deklaracja w sprawie elektrowni jądrowej Ignalina na Litwie

KONFERENCJA,

Deklarując wolę Unii kontynuowania adekwatnej dodatkowej pomocy wspólnotowej dla litewskich

wysiłków likwidacyjnych, również po przystąpieniu Litwy do Unii Europejskiej, w okresie do 2006

roku i po tym okresie, zwracając uwagę, że Litwa, uwzględniając ten wyraz solidarności Unii,

zobowiązała się do zamknięcia jednostki 1 elektrowni jądrowej Ignalina przed 2005 rokiem i

jednostki 2 do 2009 roku;

Uznając, że likwidacja dwóch reaktorów typu 1500 MW RBMK elektrowni jądrowej Ignalina,

przejętych po byłym Związku Radzieckim, ma charakter bezprecedensowy i stanowi dla Litwy

wyjątkowe obciążenie finansowe, nieproporcjonalne w stosunku do wielkości i możliwości

gospodarczych kraju i że likwidacja będzie kontynuowana poza wspólnotową aktualną Perspektywą

finansową, określoną w Porozumieniu Międzyinstytucjonalnym z dnia 6 maja 1999 roku;

Zwracając uwagę na konieczność przyjęcia przepisów wprowadzających w życie dodatkową pomoc

Unii w celu sprostania konsekwencjom zamknięcia i likwidacji elektrowni jądrowej Ignalina;

Zwracając uwagę, że przy wykorzystywaniu pomocy Unii Litwa zwróci odpowiednią uwagę na

potrzeby regionów najbardziej dotkniętych zamknięciem elektrowni jądrowej Ignalina;

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/467


Deklarując, że niektóre środki finansowane z pomocy państwa, takie jak likwidacja elektrowni

jądrowej Ignalina, działania w dziedzinie ochrony środowiska z poszanowaniem dorobku oraz

proces modernizacji konwencjonalnych zdolności produkcji energii elektrycznej, niezbędne do

zastąpienia dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Ignalina po ich zamknięciu, uznaje się za zgodne z

zasadami rynku wewnętrznego;

Podkreśla, iż postanowienia szczególne w tym celu zostały zawarte w tytule IV części drugiej

Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

36. Deklaracja w sprawie tranzytu osób drogą lądową między

obwodem kaliningradzkim a innymi częściami Federacji Rosyjskiej

KONFERENCJA,

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w związku z

rozszerzeniem Unii;

Uznając obowiązki i zobowiązania Litwy, związane z dorobkiem ustanawiającym przestrzeń

wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Zwracając uwagę w szczególności, że najpóźniej od dnia przystąpienia Litwa jest zobowiązana do

pełnego stosowania i wdrożenia dorobku Unii w odniesieniu do listy krajów, których obywatele są

zobowiązani do posiadania wizy przy przekraczaniu zewnętrznych granic i krajów, których

obywatele są zwolnieni z tego obowiązku, oraz dorobku Unii w odniesieniu do jednolitego

formularza wizowego;

Uznając, że tranzyt osób drogą lądową między obwodem kaliningradzkim i innymi częściami

Federacji Rosyjskiej przez terytorium Unii jest zagadnieniem dotyczącym Unii jako całości, które

powinno być traktowane jako takie oraz które nie może pociągać za sobą niekorzystnych skutków

dla Litwy;

Wiedząc, że Rada musi przyjąć decyzję o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych, po

uprzednim sprawdzeniu, że zostały spełnione warunki ku temu niezbędne;

Zdecydowana pomóc Litwie w jak najszybszym wypełnieniu warunków pełnego udziału w obszarze

Schengen bez granic wewnętrznych;

Podkreśla, iż postanowienia szczególne w tym celu zostały zawarte w tytule V części drugiej

Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

C 310/468 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


37. Deklaracja w sprawie jednostki 1 i jednostki 2

elektrowni jądrowej Bohunice V1 na Słowacji

KONFERENCJA,

Zwracając uwagę na zobowiązanie Słowacji do zamknięcia jednostki 1 i jednostki 2 elektrowni

jądrowej Bohunice V1 odpowiednio do końca 2006 roku i do końca 2008 roku i deklarując chęć

Unii do kontynuowania dostarczania pomocy finansowej do 2006 roku, jako kontynuacji pomocy

przedakcesyjnej przewidzianej w ramach programu Phare, wspierającej wysiłki likwidacyjne podjęte

przez Słowację;

Zwracając uwagę na konieczność przyjęcia przepisów wprowadzających w życie kontynuowaną

pomoc Unii;

Podkreśla, iż postanowienia szczególne w tym celu zostały zawarte w tytule IV części drugiej

Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

38. Deklaracja w sprawie Cypru

KONFERENCJA,

Potwierdzając swoje zaangażowanie we wszechstronne rozwiązanie problemu Cypru, zgodne z

odpowiednimi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i swoje

mocne poparcie dla wysiłków Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym

celu;

Zważywszy, że takie wszechstronne rozwiązanie problemu Cypru nie zostało jeszcze osiągnięte;

Zważywszy, że w związku z tym należy zapewnić zawieszenie stosowania dorobku na tych

obszarach Republiki Cypryjskiej, na których Rząd Republiki Cypryjskiej nie sprawuje efektywnej

kontroli;

Zważywszy, że w przypadku rozwiązania problemu Cypru zawieszenie to zostanie zniesione;

Zważywszy, że Unia Europejska gotowa jest dostosować warunki takiego rozwiązania w zgodzie z

zasadami stanowiącymi podstawę Unii;

Zważywszy, że konieczne jest określenie warunków, na jakich odpowiednie przepisy prawa Unii będą

stosowane do linii dzielącej wyżej wskazane obszary i oba obszary, na których Rząd Republiki

Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę, jak również wschodnią strefę suwerenną Zjednoczonego

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

Pragnąc, aby przystąpienie Cypru do Unii przyniosło korzyści wszystkim obywatelom cypryjskim

oraz sprzyjało pokojowi cywilnemu i pojednaniu;

W związku z tym, zważywszy, że żadne postanowienie zawarte w tytule X części drugiej Protokołu w

sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/469


Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki

Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej nie wyklucza przyjęcia

środków w tym celu;

Zważywszy, że środki takie nie wpływają na stosowanie dorobku na warunkach określonych w tym

Protokole na jakimkolwiek innym obszarze Republiki Cypryjskiej;

Podkreśla, że postanowienia szczególne w tym celu zostały zawarte w tytule X części drugiej

Protokołu w sprawie Traktatu o Przystąpieniu i Aktu Przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki

Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,

Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej.

39. Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii

Konferencja zwraca uwagę, że w sprawie aktów prawnych, które mają być przyjęte przez Radę

stanowiącą samodzielnie lub wspólnie z Parlamentem Europejskim, zawierających postanowienia

zarówno mające, jak i niemające zastosowania do Danii, ponieważ mają podstawę prawną, do której

stosuje się część I Protokołu w sprawie stanowiska Danii, Dania oświadcza, że nie będzie korzystać ze

swojego prawa do głosowania, aby nie stanowić przeszkody dla przyjęcia postanowień, które nie

mają zastosowania do Danii.

Ponadto Konferencja stwierdza, że na podstawie Deklaracji Konferencji w sprawie artykułów I-43 i

III-329 Konstytucji, Dania oświadcza, że uczestnictwo duńskie w działaniach lub aktach

ustawodawczych w zastosowaniu artykułów I-43 i III-329 odbędzie się zgodnie z częścią I i II

Protokołu w sprawie Danii.

40. Deklaracja dotycząca Protokołu

w sprawie postanowień przejściowych odnoszących się do instytucji i organów Unii

Wspólne stanowisko, które Państwa Członkowskie zajmą na konferencjach w sprawie przystąpienia

do Unii Rumunii i/lub Bułgarii w odniesieniu do przyznania miejsc w Parlamencie Europejskim oraz

ważenia głosów w Radzie Europejskiej i Radzie, będzie następujące.

1. W przypadku przystąpienia Rumunii i/lub Bułgarii do Unii przed wejściem w życie decyzji Rady

Europejskiej, o której mowa w artykule I-20 ustęp 2 Konstytucji, rozdział miejsc w Parlamencie

Europejskim na całą kadencję 20042009 będzie określony zgodnie z następującą tabelą dla Unii

27 Państw Członkowskich.

PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

MIEJSCA W PARLAMENCIE

EUROPEJSKIM

Niemcy 99

Zjednoczone Królestwo 78

Francja 78

Włochy 78

Hiszpania 54

C 310/470 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

MIEJSCA W PARLAMENCIE

EUROPEJSKIM

Polska 54

Rumunia 35

Niderlandy 27

Grecja 24

Republika Czeska 24

Belgia 24

Węgry 24

Portugalia 24

Szwecja 19

Bułgaria 18

Austria 18

Słowacja 14

Dania 14

Finlandia 14

Irlandia 13

Litwa 13

Łotwa 9

Słowenia 7

Estonia 6

Cypr 6

Luksemburg 6

Malta 5

OGÓŁEM 785

W związku z tym, Traktat o Przystąpieniu do Unii będzie przewidywać, na zasadzie odstępstwa

od artykułu I-20 ustęp 2 Konstytucji, że liczba członków w Parlamencie Europejskim może

tymczasowo przekroczyć 750 w okresie do końca kadencji 20042009.

2. W artykule 2 ustęp 2 Protokołu w sprawie postanowień przejściowych odnoszących się do

instytucji i organów Unii, ważenie głosów Rumunii i Bułgarii w Radzie Europejskiej i w Radzie

będzie ustalone odpowiednio jako 14 i 10.

3. Z chwilą każdego kolejnego przystąpienia próg, o którym mowa w Protokole w sprawie

postanowień przejściowych odnoszących się do instytucji i organów Unii, będzie obliczany

zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 3 tego protokołu.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/471


41. Deklaracja dotycząca Włoch

Konferencja biorąc pod uwagę fakt, że Protokół w sprawie Włoch załączony w 1957 roku do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w wersji zmienionej podczas

przyjmowania Traktatu o Unii Europejskiej stanowił, co następuje:

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRAGNĄC rozwiązać niektóre szczególne problemy dotyczące Włoch,

PODJĘŁY następujące postanowienia, załączone do niniejszego Traktatu:

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WSPÓLNOTY

BIORĄ POD UWAGĘ fakt, iż rząd Włoch jest w trakcie realizacji dziesięcioletniego programu rozwoju

gospodarczego, którego celem jest zniesienie nierówności w gospodarce Włoch, w szczególności

przez rozwijanie infrastruktury mniej rozwiniętych obszarów południowych Włoch oraz włoskich

wysp, a także przez tworzenie nowych stanowisk pracy w celu likwidacji bezrobocia,

PRZYPOMINAJĄ, że zasady i cele tego rządowego programu Włoch zostały przeanalizowane i

zaakceptowane przez organizacje współpracy międzynarodowej, których Państwa Członkowskie są

członkami,

UZNAJĄ, że osiągnięcie celów włoskiego programu leży w ich wspólnym interesie,

POSTANAWIAJĄ, pragnąc ułatwić wypełnienie tego zadania rządowi włoskiemu, zalecić instytucjom

Wspólnoty stosowanie wszelkich metod i procedur przewidzianych w niniejszym Traktacie, i w

szczególności, odpowiednie korzystanie z zasobów Europejskiego Banku Inwestycyjnego i

Europejskiego Funduszu Społecznego,

UWAŻAJĄ, że instytucje Wspólnoty, stosując niniejszy Traktat, powinny brać pod uwagę wysiłek,

któremu będzie musiała podołać gospodarka Włoch w najbliższych latach oraz działania zmierzające

do uniknięcia niebezpiecznych napięć związanych w szczególności z równowagą bilansu płatniczego

lub poziomem bezrobocia, które mogą utrudnić stosowanie niniejszego Traktatu we Włoszech,

UZNAJĄ, że w przypadku stosowania artykułów 109 H i 109 I należy dołożyć szczególnej troski, aby

środki nałożone na rząd Włoch nie wpłynęły negatywnie na realizację programu rozwoju

gospodarczego i podniesienia poziomu życia ludności..

C 310/472 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


DEKLARACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

42. Deklaracja Królestwa Niderlandów odnosząca się

do artykułu I-55

Królestwo Niderlandów wyrazi zgodę na decyzję europejską, o której mowa w artykule I-55 ustęp 4,

jeżeli rewizja ustawy europejskiej, o której mowa w artykule I-54 ustęp 3, zapewni Niderlandom

zadowalające rozwiązanie dotyczące ich nadmiernych negatywnych płatności netto w odniesieniu do

budżetu Unii Europejskiej.

43. Deklaracja Królestwa Niderlandów odnosząca się do artykułu IV-440

Królestwo Niderlandów oświadcza, że inicjatywa dotycząca decyzji europejskiej, o której mowa w

artykule IV-440 ustęp 7, mającej na celu zmianę statusu Antyli Holenderskich i/lub Aruby wobec

Unii Europejskiej, zostanie przedłożona jedynie na podstawie decyzji podjętej zgodnie ze Statutem

Królestwa Niderlandów.

44. Deklaracja Republiki Federalnej Niemiec, Irlandii, Republiki Węgierskiej, Republiki

Austrii i Królestwa Szwecji

Niemcy, Irlandia, Węgry, Austria i Szwecja zwracają uwagę, że główne postanowienia Traktatu

ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej nie podlegały znaczącym zmianom od

wejścia w życie tego Traktatu i zachodzi zatem potrzeba ich aktualizacji. W związku z tym, popierają

one pomysł możliwie szybkiego zwołania Konferencji przedstawicieli rządów Państw

Członkowskich.

45. Deklaracja Królestwa Hiszpanii

oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Traktat ustanawiający Konstytucję ma zastosowanie do Gibraltaru jako do terytorium europejskiego,

za stosunki zewnętrzne którego odpowiedzialne jest Państwo Członkowskie. Fakt ten nie oznacza

jakichkolwiek zmian w odpowiednich stanowiskach zainteresowanych Państw Członkowskich.

46. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie

definicji terminu obywatele”

W odniesieniu do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy lub Traktatu ustanawiającego

Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, lub każdego aktu wynikającego z tych traktatów, lub

obowiązującego na mocy tych traktatów, Zjednoczone Królestwo ponawia Deklarację, którą złożyło

31 grudnia 1982 roku w sprawie definicji terminu obywatele”, z wyjątkiem tego, że odniesienie do

obywateli brytyjskich terytoriów zależnychjest interpretowane jako oznaczające obywateli

brytyjskich terytoriów zamorskich”.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/473


47. Deklaracja Królestwa Hiszpanii w sprawie definicji terminu obywatele”

Hiszpania stwierdza, że zgodnie z artykułem I-10 Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy,

wszystkie osoby posiadające obywatelstwo jednego z Państw Członkowskich posiadają obywatelstwo

Unii. Hiszpania przyjmuje również do wiadomości fakt, że na obecnym etapie integracji europejskiej,

odzwierciedlonym w Traktacie, jedynie obywatele Państw Członkowskich korzystają z praw

szczególnych związanych z obywatelstwem europejskim, chyba że prawo Unii w wyraźny sposób

stanowi inaczej. W związku z tym, Hiszpania podkreśla, że zgodnie z artykułami I-20 i I-46 Traktatu,

Parlament Europejski reprezentuje obecnie obywateli Unii.

48. Deklaracja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie

prawa głosowania w europejskich wyborach parlamentarnych

Zjednoczone Królestwo stwierdza, że artykuł I-20 i inne postanowienia Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy nie mają za zadanie zmiany podstawy prawa głosowania w europejskich

wyborach parlamentarnych.

49. Deklaracja Królestwa Belgii w sprawie parlamentów krajowych

Belgia określa, że zgodnie ze swoim prawem konstytucyjnym, zarówno izba reprezentantów, senat

parlamentu federalnego, jak i zgromadzenia parlamentarne Wspólnot oraz Regionów działają, w

zależności od kompetencji wykonywanych przez Unię, jako części składowe krajowego systemu

parlamentarnego lub jako izby parlamentu krajowego.

50. Deklaracja Republiki Łotewskiej i Republiki Węgierskiej

w sprawie pisowni nazwy jednej waluty

w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy

Nie naruszając ujednoliconej pisowni nazwy jednej waluty Unii Europejskiej, o której jest mowa w

Traktacie ustanawiającym Konstytucje dla Europy, w formie, w jakiej nazwa ta jest umieszczona na

banknotach i monetach, Łotwa i Węgry oświadczają, że pisownia nazwy jednej waluty, w tym jej

form pochodnych stosowanych w łotewskiej i węgierskiej wersji językowej Traktatu ustanawiającego

Konstytucję dla Europy, nie ma wpływu na istniejące zasady języka łotewskiego i węgierskiego.

C 310/474 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004