Konstytucje >> Konstytucja UE, 16 grudnia 2004 r.


1. PROTOKÓŁ W SPRAWIE ROLI PARLAMENTÓW NARODOWYCH

W UNII EUROPEJSKIEJ

WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY,

PRZYPOMINAJĄC, że sposób, w jaki parlamenty narodowe kontrolują swoje rządy w odniesieniu do działań Unii

należy do organizacji i praktyki konstytucyjnej każdego Państwa Członkowskiego,

PRAGNĄC zachęcić parlamenty narodowe do aktywnego udziału w działaniach Unii Europejskiej i zwiększyć

możliwość wyrażania ich punktu widzenia w sprawie projektów europejskich aktów ustawodawczych oraz w

kwestiach, które mogą stanowić dla nich przedmiot szczególnego zainteresowania,

PRZYJĘŁY następujące postanowienia, które są załączone do Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy i do

Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej:

TYTUŁ I

INFORMACJE DLA PARLAMENTÓW NARODOWYCH

Artykuł 1

Dokumenty konsultacyjne Komisji (zielone księgi, białe księgi i komunikaty) są przekazywane

bezpośrednio przez Komisję parlamentom narodowym po ich opublikowaniu. Komisja przekazuje

również parlamentom narodowym roczny program prac legislacyjnych oraz wszelkie dokumenty

dotyczące planowania legislacyjnego lub strategii politycznej, równocześnie z ich przekazaniem

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 2

Projekty europejskich aktów ustawodawczych, kierowane do Parlamentu Europejskiego i do Rady, są

przekazywane parlamentom narodowym.

Do celów niniejszego protokołu przez projekty europejskich aktów ustawodawczych” rozumie się

wnioski Komisji, inicjatywy grupy Państw Członkowskich, inicjatywy Parlamentu Europejskiego,

wnioski Trybunału Sprawiedliwości, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego lub wnioski

Europejskiego Banku Inwestycyjnego mające na celu przyjęcie europejskiego aktu ustawodawczego.

Projekty europejskich aktów ustawodawczych pochodzące od Komisji są przekazywane parlamentom

narodowym bezpośrednio przez Komisję, równocześnie z ich przekazaniem Parlamentowi

Europejskiemu i Radzie.

Projekty europejskich aktów ustawodawczych pochodzące od Parlamentu Europejskiego są

przekazywane parlamentom narodowym bezpośrednio przez Parlament Europejski.

Projekty europejskich aktów ustawodawczych pochodzące od grupy Państw Członkowskich,

Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego

są przekazywane parlamentom narodowym przez Radę.

C 310/204 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004


Artykuł 3

Parlamenty narodowe mogą przesyłać przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji

uzasadnioną opinię na temat zgodności projektu europejskiego aktu ustawodawczego z zasadą

pomocniczości, zgodnie z procedurą przewidzianą w Protokole w sprawie stosowania zasad

pomocniczości i proporcjonalności.

Jeżeli projekt europejskiego aktu ustawodawczego pochodzi od grupy Państw Członkowskich,

Przewodniczący Rady przekazuje uzasadnioną opinię lub opinie rządom tych Państw

Członkowskich.

Jeżeli projekt europejskiego aktu ustawodawczego pochodzi od Trybunału Sprawiedliwości,

Europejskiego Banku Centralnego lub Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Przewodniczący Rady

przekazuje uzasadnioną opinię lub opinie danej instytucji lub organowi.

Artykuł 4

Termin między przekazaniem parlamentom narodowym projektu europejskiego aktu ustawodawczego

sporządzonego w językach urzędowych Unii a datą jego wpisania do tymczasowego

porządku obrad Rady w celu jego przyjęcia lub zajęcia stanowiska w ramach procedury

ustawodawczej wynosi sześć tygodni. W pilnych przypadkach możliwe są wyjątki, które zostaną

uzasadnione w akcie lub we wspólnym stanowisku Rady. Z wyjątkiem przypadków pilnych, które

zostały należycie uzasadnione, w ciągu tych sześciu tygodni nie zawiera się żadnego porozumienia w

sprawie projektu europejskiego aktu ustawodawczego. Z wyjątkiem przypadków pilnych, które

zostały należycie uzasadnione, między wpisaniem projektu europejskiego aktu ustawodawczego do

tymczasowego porządku obrad Rady a zajęciem stanowiska musi upłynąć dziesięć dni.

Artykuł 5

Porządek obrad i wyniki posiedzeń Rady, w tym protokoły z posiedzeń Rady rozpatrującej projekty

europejskich aktów ustawodawczych, są przekazywane bezpośrednio parlamentom narodowym,

równocześnie z ich przekazaniem rządom Państw Członkowskich.

Artykuł 6

Jeżeli Rada Europejska zamierza powołać się na artykuł IV-444 ustęp 1 lub 2 Konstytucji, parlamenty

narodowe są informowane o inicjatywie Rady Europejskiej co najmniej sześć miesięcy przed

przyjęciem jakiejkolwiek decyzji europejskiej.

Artykuł 7

Trybunał Obrachunkowy przekazuje swoje sprawozdanie roczne parlamentom narodowym do celów

informacyjnych, równocześnie z przekazaniem go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Artykuł 8

W przypadku gdy narodowy system parlamentarny nie jest jednoizbowy, artykuły od 1 do 7 mają

zastosowanie do izb tworzących parlament narodowy.

16.12.2004 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 310/205


TYTUŁ II

WSPÓŁPRACA MIĘDZYPARLAMENTARNA

Artykuł 9

Parlament Europejski i parlamenty narodowe wspólnie określają sposób organizacji i wspierania

skutecznej i systematycznej współpracy międzyparlamentarnej w Unii.

Artykuł 10

Konferencja komisji parlamentarnych wyspecjalizowanych w sprawach Unii może przedkładać

wszelkie uwagi, które uzna za właściwe, pod rozwagę Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Konferencja ta może ponadto wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk między

parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim, w tym między ich wyspecjalizowanymi

komisjami. Może także organizować konferencje międzyparlamentarne na wybrane tematy,

w szczególności w celu omówienia zagadnień wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,

w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Uwagi przedłożone przez konferencję nie wiążą

parlamentów narodowych ani nie przesądzają ich stanowiska.

C 310/206 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 16.12.2004